Reiner Tijs

Advocaat omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu)

Reiner Tijs is als advocaat gespecialiseerd in het overheids- en omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij deelt zijn ruime ervaring ook als auteur van diverse publicaties in dit vakdomein, als docent aan de Hogeschool en als spreker op studiedagen.

Reiner Tijs is advocaat aan de balie te Antwerpen sinds 2002. Hij behaalde in 2002 de titel van master in law aan de KULeuven en in 2005 de titel van Master in business law aan de UAntwerpen. In 2007 studeerde hij ook af als milieucoördinator type B aan het IVPV Gent.

Hij startte zijn carrière bij één van de grootste Antwerpse advocatenkantoren, gespecialiseerd in omgevingsrecht. Vervolgens stond hij mee aan de wieg van een Antwerps nichekantoor in het overheidsrecht. Daarna leidde hij in een full-servicekantoor het departement administratief recht en vastgoedrecht.

In oktober 2012 richtte Reiner Tijs dan mee het kantoor ‘FORUM Advocaten op. Hij is één van de vier stichtende vennoten. Hij heeft bijna 20 jaar ervaring als advocaat en staat aan het hoofd van de gespecialiseerde vakgroep ‘overheids- en omgevingsrecht’.

Reiner heeft een ruime ervaring in het overheids- en bestuursrecht. Een belangrijk aspect hierin is de begeleiding van cliënten in (complexe) omgevingsrechtelijke dossiers. Als hoofd van de vakgroep ‘omgeving (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu)’ begeleidt hij omgevingsvergunningsaanvragen van A tot Z. Hij voert de besprekingen met de overheid, geeft advies over de voorbereiding van de aanvraag, hij schrijft de juridisch/stedenbouwkundige nota bij de aanvraag, weerlegt eventuele bezwaren en voert de beroepsprocedures bij de Deputatie, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Raad van State,….

Hij heeft tevens heel wat ervaring opgebouwd in andere deeldomeinen van het overheidsrecht zoals inzake onteigeningoverheidsaansprakelijkheidoverheidsopdrachtenoverheidspersoneel en onderwijs.

Hij begeleidt cliënten bij de ‘geschillen van bestuur’ (geschillen waarbij de overheid betrokken partij is). Hij kent de werking van de overheid door en door en behartigt voor zijn cliënten dan ook de ‘public affairs’ (belangenbehartiging bij de overheid).

Auteur

Reiner is auteur van verschillende publicaties binnen zijn specialisatiedomein, zoals ‘Bestuursrecht in hoofdlijnen’ (Intersentia), ‘Openbaarheid van bestuur’ (De Boeck), ‘Stedenbouwkundige verordeningen (die Keure), Motivering van (omgevings)vergunningen’ (Politeia),…

Reiner is ook eindverantwoordelijke van de redactieraad van Forum Advocaten. Hij begeleidt, ondersteunt en coördineert daarbij de publicatie van de juridische blogberichten op de website en in de maandelijkse Nieuwbrief.

Reiner leidt ook de Forum Academie die instaat voor de (interne) opleiding en specialisatie van de advocaten. Op die manier wordt de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd.

Docent

Reiner is docent aan de AP-Hogeschool (Bestuursrecht, Juridische bronnen, milieurecht). Hij geeft ook verschillende opleidingen aan ambtenaren via het opleidingscentrum ‘Escala’ (gericht op de publieke sector). Zo geeft hij regelmatig lezingen over volgende onderwerpen: ‘Onteigeningen van A-Z’, ‘Motivering van bestuurshandelingen’, ‘Openbaarheid van Bestuur’, ‘Bestuur en beleid’, ‘Analyse van de complexe regelgeving inzake meergezinswoningen’,…

Lidmaatschappen en mandaten

Reiner is lid van VOKA. Daarnaast is hij ook lid van de Commissie Scheimuren die van oudsher in Antwerpen adviseert over disputen inzake gemene muren. Hij is tevens bestuurder van een fonds dat jaarlijks financiële middelen toekent aan projecten in binnen- en buitenland die zorg, gezondheid en onderwijs ten goede komen. Binnen Forum Advocaten is hij Voorzitter van het Redactiecomité en van de Forum Academie die instaat voor het organiseren van (interne en externe) opleidingen.

Publicaties

Reiner Tijs is auteur van diverse boeken en bijdragen in zijn interessegebied.

 • TIJS, R., Handleiding voor de motivering van omgevingsvergunningen, Politeia, 2020
 • TIJS, R., “Algemene en absolute uitzondering houdt onevenredige beperking in van het grondwettelijk gewaarborgd recht op openbaarheid van bestuursdocumenten (noot onder GH 29 november 2018)”, MER 2019, nr. 4, p. 250-270.
 • TIJS, R., Planmerintegratiedecreet, Brussel, Politeia, 2017, 175 p.
 • TIJS, R., “Stedenbouwkundige “richtlijnen” als alternatief instrument voor regelgeving?”, TROS 2016, nr. 81, p. 69-71.
 • TIJS, R., Stedenbouwkundige verordeningen, Brugge, Die Keure, 2015, 288 p.
 • TIJS, R., Ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Inleiding, beginselen en krachtlijnen, Brussel, Politeia, 2015, 214 p.
 • TIJS, R., “Rechtszekerheid, Subsidiariteit, Flexibiliteit, Absurditeit.”, in X. (ed.), Liber amicorum Hugo Sebreghts, Vanden Broele, 2014.
 • TIJS, R., Algemeen bestuursrecht toegepast, Antwerpen, Intersentia, 2012, 476 p.
 • TIJS, R., Praktisch Europees recht, Antwerpen, De Boeck, 2011.
 • SEBREGHTS, H. en TIJS, R., Ruimte Ordenen. Het juridisch kader, Van den Broele, 2007, 495 p. (over het instrumentarium van de ruimtelijke ordening: planning, verordeningen, GECORO, enz. en de relatie met het ruimere milieurecht)
 • Artikelsgewijze commentaar bij uitgeverij Die Keure in de reeks “artikelsgewijze commentaar”: art. 102, 103, 127, 192,bis, DORO.
 • LOIX, Y. (met medewerking van TIJS, R.), “Stedenbouwkundige en milieuvergunningen voor zonevreemde werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang”, TROS 2004, nr. 34, p. 98-1001, noot onder R.v.St. nr. 118.567 van 24 april 2003 inzake de gemeente Heusden-Zolder.
 • BURM, Ch., CNUDDE, G., LOIX, Y., TIJS, R. en VAN HOORICK, G., “Ruimtelijke ordening en milieu en natuur”, in HUBEAU, B. en VANDEVYVERE, W. (eds.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2004, p. 950-993

Reiner Tijs is lid van VOKA, Sterck Netwerck en de beroepsvereniging van de vastgoedsector.