Werking van de overheid

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. U kan bij ons terecht als u op zoek bent naar een ervaren advocaat gespecialiseerd in de werking van de overheid. 

We hebben een grondige kennis van de werking van de overheid: de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de wetten van de openbare dienst, de openbaarheid van bestuur, de motiveringsplicht voor bestuurshandelingen,….

Het algemeen bestuursrecht bevat de rechtsregels m.b.t. de bevoegdheden, organisatie en werking van het bestuur. Het is terug te vinden in talrijke verspreide wetten en verordeningen, algemene rechtsbeginselen (beginselen van behoorlijk bestuur en de “wetten” van de openbare dienst) en soms gewoonterecht.

Recent is op Vlaams niveau een Bestuursdecreet tot stand gekomen waarin diverse afzonderlijke regelingen samengebracht zijn (o.a. inzake openbaarheid van bestuur, klachtenrecht, ombudsmannen, etc.).

Forum Advocaten is bijzonder vertrouwd met de werking van het bestuur en kan u dan ook optimaal doorheen de doolhof loodsen. We zorgen voor een ervaren advocaat overheidsrecht die u onder meer begeleidt op volgende vlakken:

  • Verzoeken tot openbaarheid van bestuur
  • Klachten bij het bestuur
  • Beroep op de ombudsman
  • Onderhandelen met diverse administratieve overheden (gemeente, provincie, gewest, intercommunales, sociale huisvestingsmaatschappijen, etc.)
  • Advisering rond diverse administratiefrechtelijke aangelegenheden (omgevingsvergunningen, milieueffectenrapportage, projectontwikkeling, bodemsanering, afval, fijn stof,…)
  • Begeleiding bij het opmaken en indienen van vergunningen (bv. opmaak van een juridisch onderbouwde stedenbouwkundige nota bij een aanvraag tot omgevingsvergunning, …)
  • Procedurele aspecten in de administratieve procedure zoals de opmaak of weerlegging van bezwaarschriften in verband met openbare onderzoeken rond plannen, vergunningen, milieueffectenrapportage, onteigening
  • Administratieve beroepen en jurisdictionele procedures bij de administratieve rechtscolleges, de Raad van State en de burgerlijke hoven en rechtbanken

Wij volgen deze materie nauwgezet op en schreven hierover ook reeds een aantal boeken (TIJS, R., Openbaarheid van bestuur bij de Vlaamse instanties, Antwerpen, De Boeck, 2011; TIJS, R., Algemeen bestuursrecht toegepast, Antwerpen, Intersentia, 2012, 476 p.). Geregeld verzorgen wij ook lezingen over volgende onderwerpen: ‘Algemeen bestuursrecht’, ‘motivering van bestuurshandelingen’, ‘openbaarheid van bestuur’…

Ontdek onze verregaande expertise over de werking van de overheid en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen hierover.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig.

Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Joram Maes

Joram Maes studeerde in 2015 af aan de Universiteit te Antwerpen als Master in de rechten en begon zijn carrière als advocaat in januari 2016 bij Forum Advocaten.

Hij is enthousiast, creatief en openhartig, eigenschappen die hij ook overbrengt in de behandeling van dossiers.

Inge van den Dorpel

Inge studeerde, na een eerdere opleiding aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel en een opleiding vertaler aan de Universiteit van Antwerpen, in 2016 af aan de Vrije Universiteit Brussel als Master in de rechten en begon haar carrière als advocaat in juni 2016 aan de balie Brussel.

Joëlle Gillemot

Joëlle Gillemot behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Zij is behulpzaam, doortastend, loyaal en begaan met de problemen van de cliënt waarvoor zij een passende oplossing zoekt.