Advocaat grondwettelijk recht

Bent u op zoek naar een advocaat grondwettelijk recht? Forum Advocaten zorgt voor een ervaren advocaat gespecialiseerd in staatsrecht.

Forum Advocaten is gespecialiseerd in het grondwettelijk recht (staatsrecht). Het grondwettelijk recht bevat de fundamentele regels van het publiekrecht, inclusief de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers (“mensenrechten”). Het is in hoofdzaak terug te vinden in de grondwet (naast andere nationale en internationale wetgeving, algemene rechtsbeginselen en gewoonterecht). Denk daarbij aan het internationaal en grondwettelijk beschermd eigendomsrecht (bescherming tegen onteigening), openbaarheid van bestuurrecht op een gezond leefmilieubescherming van de privacy,… Op al deze vlakken kunnen onze advocaten grondwettelijk recht u juridisch begeleiden.

Wanneer u beslist om uw belangen te laten behartigen door Forum Advocaten, kan u er zeker van zijn dat u een ervaren advocaat overheidsrecht, gespecialiseerd in grondrechten toegewezen krijgt. We zorgen voor een geroutineerd advocaat grondwettelijk recht die u onder meer op volgende vlakken bijstaat:

  • Procedures tot schorsing en vernietiging van bepaalde wetten, decreten en ordonnanties voor het Grondwettelijk Hof (voorheen Arbitragehof)
  • Prejudiciële vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof
  • Bevoegdheidsverdelende regels
  • Federale loyauteit
  • Gelijkheid en niet-discriminatie
  • Rechten en vrijheden (recht op gezond leefmilieu, eigendomsbescherming en waarborgen m.b.t. onteigening, …)

Wij kunnen heel wat referenties voorleggen van procedures bij het grondwettelijk hof zoals m.b.t. het decreet inzake grote werken van dwingend groot strategisch belang, het decreet waarbij afwijkingsmogelijkheden voor zandontginning werden voorzien, wetgeving inzake pensioenen, verkeerswetgeving, wetgeving die de toegang tot de rechter regelt (beperkt),…

Ontdek onze verregaande expertise in grondrechten en mensenrechten en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen hierover.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Door zijn jarenlange ervaring, netwerk en academische kennis weet hij u perfect te adviseren en bij te staan in het vergunningstraject, inclusief (administratieve) beroepsprocedures (Deputatie, Raad voor de Vergunningsbetwistingen, Raad van State).

Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Amber Simons

Amber woont in Antwerpen, waar ze in 2019 de Engelstalige masteropleiding rechten aan de Universiteit van Antwerpen met grote onderscheiding heeft afgerond. Nadien behaalde ze de Master de spécialisation en droit international public aan de Université libre de Bruxelles, eveneens met grote onderscheiding.

Onze recente publicaties