Overheid

Forum Advocaten is dé partner van de overheid. We zijn vertrouwd met de werking van de overheid en zorgen voor (juridische) ondersteuning bij de realisatie van het algemeen belang.

Dé overheid bestaat niet. Onze dienstverlening is dan ook op maat van lokale overheden (gemeenten en provincie), van de vergunningverlenende en handhavende overheid, van overheidsbedrijven en intercommunales.

We werken vanuit onze juridische expertise mee aan grote infrastructuurwerken en stadsontwikkelingsprojecten. We begeleiden bij de opmaak van verordeningen en ruimtelijke plannen. We behartigen onteigeningsdossiers. We volgen de vergunningsprocedures mee op. We ondersteunen bij handhavingsdossiers. We behandelen daarnaast ook zaken van overheidsaansprakelijkheid, overheidsopdrachten en overheidspersoneel.

Voor de overheid nemen we een adviserende functie op. Daarnaast vertegenwoordigen we de overheid ook in juridische procedures voor de rechtbanken en voor de administratieve rechtscolleges (Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State). Tevens verlenen we ook onze medewerking aan bemiddelingsopdrachten (bv. in het kader van omgevingsrechtelijke geschillen).

Gemeente en provincie

Ambtenaar

Overheidsbedrijf

Intercommunale

Vergunningverlenende overheid

Handhavende overheid