Klimaat

Forum Advocaten is een multidisciplinair advocatenkantoor uit Antwerpen. U kan bij ons terecht als u op zoek bent naar een ervaren advocaat gespecialiseerd in klimaatrecht.

Het klimaat verandert. Dat gebeurt (mede) onder invloed van menselijke activiteiten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de weerslag op het klimaat onderzocht wordt op het moment dat vergunningen gevraagd worden voor bepaalde handelingen. Zo wordt al eens gewaagd van een ‘klimaattoets’ bij de vergunningverlening.

Ook bij de opmaak van een milieueffectrapport zal de impact van de geplande handelingen op het klimaat een steeds belangrijkere plaats innemen.

De wijzigende klimatologische omstandigheden hebben soms voordelen. Zo wordt het ook in onze contreien eenvoudiger om aan wijnbouw te doen. Er zijn in Vlaanderen al specifieke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor wijndomeinen en de bijhorende degustatiegelegenheid.

Toch zijn er ook diverse nadelen. Zo is er sprake van enerzijds verdroging en anderzijds overstromingsgevaar. Verdroging is in Vlaanderen een groot probleem. Er moet steeds dieper gepompt worden om drinkbaar water te verkrijgen. De pompkegels zorgen dan weer voor verdroging aan de oppervlakte waardoor beschermde natuur (vb. Elzenbroekbossen) onder druk komt te staan. Anderzijds is er een verhoogde kans op overstromingen ten gevolge van de stijgende waterspiegel of ten gevolge van de extremer wordende weersomstandigheden waardoor gebieden in zeer korte tijd getroffen worden door plotse intense stortbuien die alles blank zetten. De menselijke en maatschappelijke (financiële) tol is erg hoog zoals de overstromingen in Wallonië hebben aangetoond.

Het is dan ook niet meer dan normaal dat er een toegenomen aandacht waar te nemen is in het omgevingsbeleid: er worden nieuwe pluviale kaarten opgemaakt, er is toegenomen aandacht voor (het vermijden van) verhardingen, de regels inzake hemelwaterputten en infiltraties wordt aangescherpt, er wordt strenger gehandhaafd wanneer onvergunde verhardingen worden aangelegd (zelfs in voortuinstroken),…

Klimaat wordt derhalve een werkelijk aandachtspunt in het plannings- en vergunningsproces. Forum advocaten begeleidt cliënten ondermeer op volgende vlakken:

  • Screening en milieueffectrapportage
  • Passende beoordeling in functie van vogel- en habitattoets
  • Advisering en opvolging van vergunningsprocedures met aandacht voor water-, natuur en klimaataspecten

Ontdek onze verregaande expertise in het klimaatrecht en hoe Forum Advocaten u kan helpen bij al uw vragen hierover.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Door zijn jarenlange ervaring, netwerk en academische kennis weet hij u perfect te adviseren en bij te staan in het vergunningstraject, inclusief (administratieve) beroepsprocedures (Deputatie, Raad voor de Vergunningsbetwistingen, Raad van State).

Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.

Amber Simons

Amber woont in Antwerpen, waar ze in 2019 de Engelstalige masteropleiding rechten aan de Universiteit van Antwerpen met grote onderscheiding heeft afgerond. Nadien behaalde ze de Master de spécialisation en droit international public aan de Université libre de Bruxelles, eveneens met grote onderscheiding.

Onze recente publicaties