relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Omgevingsrecht

Advocaat ruimtelijke ordening

Op zoek naar een specialist in ruimtelijke ordening? Forum Advocaten zorgt voor een ervaren advocaat omgevingsrecht gespecialiseerd in omgevingsvergunningen.

Is uw omgevingsvergunning geweigerd of verandert de bestemming van uw grond? Schakel een advocaat ruimtelijke ordening in en profiteer van professionele bijstand. Onze advocaten kunnen u ten dienste staan binnen alle facetten van het omgevingsrecht, milieurecht, stedenbouw, vastgoed en ruimtelijke ordening. Van vergunningen, planologie, tot onteigeningen en meer, onze advocaten zijn experten binnen hun vakgebied.

Met meer dan 15 jaar ervaring in ruimtelijke ordening, laten we niets aan het toeval over. Laat uw belangen behartigen door een advocaat gespecialiseerd in het omgevingsrecht of neem vrijblijvend contact op.

We work with people, not just lawyers
Flexibele dienstverleningTransparantie over kostenDoorgedreven expertiseSnel antwoord, met respect voor uw tijd

Experten omgevingsrecht en ruimtelijke ordening

Onze specialisten in het omgevingsrecht begeleiden u op het vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu en aanverwante domeinen (mobiliteit, energie, …). Zo beschikken we over heel wat expertise op vlak van:

Neem contact met ons op
Reiner Tijs

Uw advocaat ruimtelijke ordening

Reiner Tijs

+15j ervaring
Antwoord binnen de 24u
+5000 cases
Relatiegericht

Reiner Tijs is in de expertise Overheids- en omgevingsrecht actief in het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu).

Door zijn jarenlange ervaring, netwerk en academische kennis weet hij u perfect te adviseren en bij te staan in het vergunningstraject, inclusief (administratieve) beroepsprocedures (Deputatie, Raad voor de Vergunningsbetwistingen, Raad van State).

r.tijs@forumadvocaten.be +32 3 369 95 65

Waarom Forum Advocaten?

Expertise

Uw zaak, onze expertise. U kan rekenen op kwaliteit dat gebaseerd is jarenlange ervaring. Forum Advocaten is gespecialiseerd in het overheids- en omgevingsrecht. Wij hebben op dit vlak een uitgebreide knowhow en jarenlange ervaring opgebouwd. U bent dus verzekerd van kwaliteitsvol advies en juridisch werk op topniveau.

Referenties

We kunnen heel wat referenties voorleggen van zaken waarbij onze cliënten ons selecteerden op basis van de beste prijs/kwaliteit. Zo konden we onze medewerking verlenen aan heel wat interessante en complexe omgevingsrechtelijke dossiers.

Resultaat

We beschikken over een team van creatieve, ervaren en gemotiveerde advocaten. Ze zijn niet alleen juridisch onderlegd, maar leggen ook de focus op de relatie met de cliënt. We zetten onze expertise, ervaring én geloofwaardigheid van onze advocaten in om maximaal resultaat te behalen.

Onze referenties

Forum Advocaten is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. We begeleiden u op dit vlak van A(anvraag) tot Z(onevreemdheid):

We kunnen heel wat referenties bijbrengen over de begeleiding van en procedures voor overheden (Vlaams Gewest, provincie, verschillende steden en gemeenten, intercommunales), ondernemingen en particulieren rond het omgevingsrecht:

 • Advisering en begeleiding bij opmaak van nieuwe regelgeving (bv. begeleiding bij de opmaak van verschillende gemeentelijke stedenbouwkundige verordening en RUP’s,…)
 • Procedures rond omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden (bv. bouw van een militair hospitaal, bouw van een politiekantoor, bouw van een ziekenhuis, bouw van een ecologische zwemvijver, …)
 • Procedures rond de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen (bv. bouw van een museum te Brugge, bouw in de Unitas tuinwijk, bescherming van een landschap en een kapel, …)
 • Procedures rond de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen (bv. bouw van een museum te Brugge, bouw in de Unitas tuinwijk, bescherming van een landschap en een kapel, …)
 • Procedures rond omgevingsvergunningen voor de exploitatie van hinderlijk ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten (bv. een topsporthal te Antwerpen, kippenkwekerijen, waterwinning, een motorcrosscircuit, een ontginning, …)
 • Procedures rond structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen (o.a. gecontroleerde overstromingsgebieden, zeehavengebieden, Waaslandhaven, …)
 • Planschade- en planbaten (o.a. rond grindwinning in het Maasland, clusters weekendverblijven, herbestemmingen door de provincie, omvorming van woonreservegebied naar zone voor natuur en bos…)

 • Procedures rond sociaaleconomische machtigingen (voor uitbating van verschillende handelszaken)
 • Instellen van milieustakingsvorderingen, procedures rond stakingsbevelen en administratieve geldboetes;
 • Opmaak herstelvorderingen voor diverse overheden
 • Procedures rond bodemsanering (bv. m.b.t. een drukkerij, een tankstation, een garage, een flatgebouw…)
 • Advisering rond vragen over fijn stof en luchtkwaliteit m.b.t. de aanleg van grote infrastructuurwerken en een ontsluitingsweg
 • Advisering bij grote infrastructuurwerken, zoals de aanleg van de Oosterweelverbinding rond Antwerpen (o.a. advisering rond milieueffectrapportage, fasering van vergunningen, ...)
 • Procedures bij het Grondwettelijk Hof (vernietiging, schorsing, prejudiciële vragen), o.a. rond de regeling rond ontginningsgebieden, toegang tot de rechter over milieuaangelegenheden, …
 • Procedures bij het Europees Hof voor de rechten van de mens omtrent ruimtelijke ordening en milieurecht (redelijke termijn over administratief recht, eigendomsbescherming)

Op zoek naar een advocaat ruimtelijke ordening, met de nodige referenties om op een vertrouwelijke wijze uw belangen te behartigen?
Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Neem contact met ons op

Omgevingsvergunningen

Sinds 1 januari 2018 vervangt en verenigt de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning.

Voor bepaalde handelingen is dus een omgevingsvergunning nodig. Deze kan betrekking hebben op stedenbouwkundige handelingen, het verkavelen van gronden, de exploitatie van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen, kleinhandelsvestigingen en vegetatiewijzigingen.

Wij zorgen onder andere voor:

 • Voorbesprekingen met de overheid en projectvergaderingen
 • Voorbereiding van de vergunningsaanvraag (bv. opmaak van de juridisch/stedenbouwkundige nota bij de aanvraag)
 • Juridisch advies over de vergunningsplichten en de mogelijkheden om een vergunning te kunnen verkrijgen (beoordelingsgronden, afwijkingsmogelijkheden, zonevreemdheid, …).
 • Opmaak of weerlegging van bezwaarschriften
 • Beroepen tegen omgevingsvergunningen: zowel administratieve beroepen (bij de deputatie) als beroepen tot schorsing en/of vernietiging bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en Raad van State

Neem contact met ons op

Ruimtelijke planning

De ruimtelijke ordening wordt bijvoorbeeld geregeld in structuurplannen, beleidsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze hebben elk een specifieke rechtskracht en werken rechtstreeks of onrechtstreeks door in de vergunningverlening.

Wij begeleiden u op volgende vlakken:

 • Juridische screening van de ontwerpplannen
 • De opmaak of weerlegging van bezwaren tegen deze plannen
 • Procedure bij de Raad van State tegen de definitieve plannen

Neem contact met ons op

Stedenbouwkundige verordeningen

Heel wat stedenbouwkundige voorschriften zijn opgenomen in stedenbouwkundige verordeningen. Deze worden opgemaakt op drie niveaus: het niveau van de gemeente, de provincie en het gewest. Vergunningsaanvragen worden ook aan deze voorschriften getoetst.

Wij begeleiden u op volgende vlakken:

 • Juridische screening van de verordeningen
 • De opmaak of weerlegging van bezwaren tegen deze verordeningen
 • Procedure bij de Raad van State tegen de verordening

Planschade en planbaten

Als gevolg van de inwerkingtreding van nieuwe bestemmingsplannen (=ruimtelijke uitvoeringsplannen) kunnen de bouwmogelijkheden beperkt ofwel uitgebreid worden. In het ene geval kan mogelijk planschade bekomen worden. In het andere geval moeten mogelijk planbaten betaald worden.

Er zijn heel wat procedurele valkuilen en wettelijke beperkingen op het recht om planschade te bekomen. Ook over de betaling van planbaten bestaan heel wat juridische betwistingen. Laat u door ons adviseren en begeleiden doorheen de juridische procedures.

Neem contact met ons op

Onteigening

Onteigening houdt in dat de overheid, in de gevallen bij de wet bepaald en volgens de wettelijk voorgeschreven procedure, iemand uit zijn eigendom kan ontzetten. Dit is slechts mogelijk na het betalen van een billijke schadevergoeding. Ook bij het realiseren van bepaalde bestemmingsplannen kan de overheid tot onteigening overgaan.

Wij kunnen u op volgende vlakken begeleiden:

 • Voorbereiding van de onteigeningsplannen en juridische screening
 • Opmaak of weerlegging van bezwaren tegen het onteigeningsplan
 • Procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en Raad van State
 • Procedure bij de burgerlijke rechter in onteigening
 • Onderhandelingen bij onteigening/of vernietiging bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en Raad van State

Neem contact met ons op

Verkooprechten

In bepaalde gevallen voorziet de overheid in voorkooprechten. Dit betekent dat bij de verkoop het onroerend goed eerst moet aangeboden worden aan de betrokken overheid. Zij kan in voorkomend geval in de plaats van de koper het goed aankopen aan de tussen de oorspronkelijke verkoper en koper overeengekomen prijs.

Er ontstaan vaak betwistingen over de wettelijkheid van het ingeroepen voorkooprecht of over de al dan niet correcte uitoefening van het voorkooprecht. In bepaalde gevallen kan het voorkooprecht buiten toepassing gelaten worden of kan de uitoefening hiervan onwettig verklaard worden zodat de oorspronkelijke koper het goed toch nog kan aankopen.

Onze gespecialiseerde advocaten begeleiden u in dit soort procedures.

Neem contact met ons op

Handhaving

De handhaving rondt het omgevingsrecht af. Handhaving omvat heel wat verschillende aspecten. Er is preventieve handhaving mogelijk in de vorm van bijvoorbeeld een stakingsbevel. Er is repressieve handhaving mogelijk in de vorm van een vordering tot herstel. Er is strafrechtelijke handhaving mogelijk in de vorm van een vervolging voor een stedenbouwkundig misdrijf of een milieumisdrijf, waarbij in voorkomend geval strafsancties worden opgelegd en/of herstelmaatregelen bevolen worden. Er is ook burgerrechtelijke handhaving mogelijk via een dagvaarding voor de burgerlijke rechter waarbij door de overheid herstelmaatregelen worden gevorderd. Er is ook bestuurlijke handhaving mogelijk in de vorm van administratieve geldboetes en/of administratieve herstelmaatregelen. In bepaalde gevallen moet nog voorafgaandelijk advies gevraagd worden aan de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. Er wordt ook gesproken over privaatrechtelijke handhaving wanneer niet de overheid maar wel burgers of ondernemingen een vordering tot herstel (afbraak) instellen.

Onze dienstverlening strekt zich zo uit tot:

 • Het opmaken van herstelvorderingen
 • Opmaak van nota’s in de procedure voor de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering
 • Begeleiding in de procedures bij de strafrechter, burgerlijke rechter, milieustakingsrechter, milieuhandhavingscollege, Raad van State…
 • Begeleiding in bemiddelingsprocedures
 • Begeleiding bij minnelijke schikkingen
 • Onderzoek naar regularisatiemogelijkheden
 • Advies rond verjaring/of vernietiging bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en Raad van State

Neem contact met ons op

Sectorale thema’s

Forum advocaten heeft heel wat expertise op het vlak van de relaties tussen ruimtelijke ordening/stedenbouw enerzijds en de (invloed van) de diverse sectoren (onroerend erfgoed, milieu, natuur, water, …) anderzijds.

Wij kunnen u bijvoorbeeld bij volgende thema’s begeleiden:

 • Milieueffectrapportage voor plannen, programma’s of projecten
 • Procedures in verband met de bescherming als landschap, als monument of als dorpsgezicht.
 • Passende beoordeling (Natura 2000 en de speciale beschermingszones)
 • VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) en IVON (Integraal verwevings- en ondersteunend netwerk)
 • Bescherming van natuur en bos
 • Waterproblematiek (watertoets, watergevoelige gebieden, …)
 • Problemen i.v.m. lawaai- en geurhinder (discotheken, cafés, varkenskwekerijen, …)
 • Bodemproblematiek en grondverzet
 • Problematiek van Afval(water), water, mest, …
 • Fiscale aspecten van het milieurecht: heffing ter bestrijding van de verkrotting en de leegstand, waterheffing, …

Neem contact met ons op

Rechtsbescherming rond omgevingsrecht

Een belangrijk aandachtspunt is de rechtsbescherming in de relatie tussen de overheid enerzijds en ondernemingen en particulieren anderzijds. De rechtsbescherming valt uiteen in twee grote luiken: een preventief luik (vermijden dat er geschillen ontstaan) en een repressief luik (beslechting van geschillen die ontstaan zijn).

Rond preventieve rechtsbescherming hebben wij heel wat expertise op het vlak van:

 • Openbaarheid van bestuur (opvragen van bepaalde bestuursdocumenten)
 • Motivering van bestuurshandelingen (opmaak van bestuursbeslissingen of screening van gebreken in de motivering)
 • Inspraak (tijdens openbaar onderzoek, opmaak en weerlegging van bezwaren)
 • Beroep op de ombudsman
 • Klachtenbehandeling bij het bestuur
Rond repressieve rechtsbescherming begeleiden wij u op volgende vlakken:
 • Bestuurlijke beroepen: administratief beroep bij de Deputatie, de Minister, …
 • Jurisdictionele beroepen tot schorsing (al dan niet bij uiterst dringende noodzakelijkheid) en/of vernietiging bij de administratieve rechtscolleges (Raad voor Vergunningsbetwistingen, Milieuhandhavingscollege) en de Raad van State
 • Jurisdictionele procedures bij de strafrechter (bv. rond stedenbouwkundige misdrijven of milieumisdrijven), de burgerlijke rechter (bv. rond planbaten en planschade, onteigeningen, burgerlijke herstelvorderingen, milieustakingsvorderingen…), zowel procedures op eenzijdig verzoekschrift, in kort geding of ten gronde.

Neem contact met ons op

Publicaties

Wij volgen het omgevingsrecht van nabij op. We publiceren hierover ook boeken en bijdragen in tijdschriften. Geregeld verzorgen we hierover ook lezingen. Deze worden ook in onze blogberichten aangekondigd.

Wil u meer weten over dit onderwerp? Lees dan zeker ook eens onze bijdragen hierover:

 • TIJS, R., Handleiding voor de motivering van omgevingsvergunningen, Politeia, 2020
 • TIJS, R., “Algemene en absolute uitzondering houdt onevenredige beperking in van het grondwettelijk gewaarborgd recht op openbaarheid van bestuursdocumenten (noot onder GH 29 november 2018)”, MER 2019, nr. 4, p. 250-270.
 • TIJS, R., Planmerintegratiedecreet, Brussel, Politeia, 2017, 175 p.
 • TIJS, R., “Stedenbouwkundige “richtlijnen” als alternatief instrument voor regelgeving?”, TROS 2016, nr. 81, p. 69-71.
 • TIJS, R., Stedenbouwkundige verordeningen, Brugge, Die Keure, 2015, 288 p.
 • TIJS, R., Ruimtelijke ordening in Vlaanderen. Inleiding, beginselen en krachtlijnen, Brussel, Politeia, 2015, 214 p.
 • TIJS, R., “Rechtszekerheid, Subsidiariteit, Flexibiliteit, Absurditeit.”, in X. (ed.), Liber amicorum Hugo Sebreghts, Vanden Broele, 2014.
 • SEBREGHTS, H. en TIJS, R., Ruimte Ordenen. Het juridisch kader, Van den Broele, 2007, 495 p. (over het instrumentarium van de ruimtelijke ordening: planning, verordeningen, GECORO, enz. en de relatie met het ruimere milieurecht)
 • Artikelsgewijze commentaar bij uitgeverij Die Keure in de reeks “artikelsgewijze commentaar”: art. 102, 103, 127, 192,bis, DORO.
 • LOIX, Y. (met medewerking van TIJS, R.), “Stedenbouwkundige en milieuvergunningen voor zonevreemde werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang”, TROS 2004, nr. 34, p. 98-1001, noot onder R.v.St. nr. 118.567 van 24 april 2003 inzake de gemeente Heusden-Zolder.
 • BURM, Ch., CNUDDE, G., LOIX, Y., TIJS, R. en VAN HOORICK, G., “Ruimtelijke ordening en milieu en natuur”, in HUBEAU, B. en VANDEVYVERE, W. (eds.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, Die Keure, 2004, p. 950-993.