Ambtenaar

Forum Advocaten biedt juridische dienstverlening aan ambtenaren. Wij hebben reeds ervaring inzake benoemingen, bevorderingen, waarderingen, tucht, o.a. m.b.t. een stadsbouwmeester, politiecommissaris, een districtscoördinator, een ocmw-ontvanger, een informatie-ambtenaar, een projectcoördinator, een hoofddocent, een directeur van een sociale woonmaatschappij, een bediende bij het havenbedrijf belast met de ontwikkeling van een warmtenet, een bedrijfsjurist van een watermaatschappij, een Conservator bij de Koninklijke Bibliotheek van België, een ambtenaar bij het departement omgeving,…

Het personeel van de overheid bestaat uit ambtenaren. Zij staan in statutair of contractueel verband met hun werkgever. Wanneer we te maken hebben met een publiekrechtelijke werkgever, dan gold het adagium: “Statutair is de regel, arbeidscontract de uitzondering”. In de praktijk keerde de regel steeds meer in de andere richting: steeds meer ambtenaren werden contractueel aangesteld. Bij de lokale besturen werd de regelgeving meer afgestemd op de praktijk en ook voor de Vlaamse administratie is dit het geval.

De belangrijkste onderwerpen uit het ambtenarenrecht behelzen de specifieke tewerkstellingsvorm, de aanwerving in het openbaar ambt, de loopbaanontwikkeling en de tucht. Daarnaast komen hierbij talrijke andere onderwerpen aan bod zoals bv. het recht op vrije meningsuiting van de ambtenaar en zijn loyauteitsverplichting.

Forum aAdvocaten is gespecialiseerd in het ambtenarenrecht. Dit bevindt zich vaak op het snijvlak van het administratief recht (bestuursrecht) en het arbeids- en sociaal recht. Op dit vlak wordt dan ook intens samengewerkt tussen onze twee vakgroepen: de vakgroep overheidsrecht en de vakgroep arbeidsrecht.