Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Arbeidsongeschiktheid

Een onderneming ziet zich bij arbeidsongeschiktheid van één of meerdere werknemers telkens genoodzaakt zich dusdanig te organiseren om de goede werking van de onderneming of de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. De realiteit is dat dit bij langdurige afwezigheden een complex vraagstuk kan zijn. Er kan discussie ontstaan over de werkelijkheid van de arbeidsongeschiktheid waardoor een controle zich opdringt, er kan onenigheid bestaan over het gewaarborgd loon, er kan een geschil optreden naar aanleiding van herhaaldelijke ongewettigde afwezigheden, … Onze specialisten staan u in dit kader telkens bij.

Re-integratie

Het re-integratietraject heeft als doel de wedertewerkstelling te bevorderen van een werknemer die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen wegens een langdurige arbeidsongeschiktheid. De codex over het Welzijn op het Werk zet de regels en procedures die in het kader van een re-integratietraject moeten worden gevolgd, uiteen.

Onze specialisten arbeidsrecht begeleiden u doorheen de ganse procedure en wijzen u op de verplichtingen bij het onderzoeken van de mogelijkheden voor aangepast of ander werk, in toepassing van de wetgeving en rekening houdend met de noden van zowel de onderneming als de werknemer.

Welzijn op het werk

Werknemers moeten in veilige, gezonde en verantwoorde omstandigheden arbeidsprestaties kunnen leveren. Onze specialisten begeleiden zowel werknemers als werkgevers bij psychosociale risico’s, zoals stress, pesten op het werk, ongewenst seksueel gedrag op het werk, enz. en bij het doorlopen van de procedures naar aanleiding van een formele of informele klacht.

Jana Kern

Zij staat vooral de ondernemer, maar ook de werknemer bij in binnen- en buitenland, en dit in 6 talen. Deze meertalige ondersteuning zorgt ervoor dat internationale ondernemingen op maat worden geholpen in hun eigen taal.

Zij is energiek, perfectionistisch en gedreven om ieder project tot een goed einde te brengen.

Maxime Jeanray

Maxime behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen.

Hij is flexibel, positief en zet zijn schouders vol engagement onder verschillende projecten.

Jill Naets

Jill Naets behaalde in 2023 met onderscheiding de titel van Master in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen, waarbij ze zich specialiseerde in het sociaal recht en het strafrecht. Eerder behaalde ze ook de professionele bachelor bedrijfsmanagement – rechtspraktijk aan de Karel de Grote Hogeschool te Antwerpen.

Ze is sinds 2023 advocaat bij Forum Advocaten en ze legt zich binnen het kantoor vooral toe op het sociaal recht (arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht).

Ze is behulpzaam, nauwkeurig en proactief.

Onze recente publicaties