Overheid

Forum Advocaten is sterk gespecialiseerd in het recht dat de verhouding regelt van ondernemingen en burgers met de overheid. Dit ‘publiek’ recht wijkt op heel wat punten af van het ‘privaatrecht’ (dat de verhouding regelt tussen burgers en ondernemingen onderling). Het is dan ook ‘bijzonder’ recht waarvoor een bijzondere expertise vereist is.

Voor de overheid geldt bijzonder recht. Forum Advocaten biedt bijzondere expertise 

Specialisaties in overheid

Grondrechten

Heel wat fundamentele burgerlijke en politieke rechten worden gewaarborgd in de grondwet, zoals o.a. de bescherming van het eigendomsrecht, de openbaarheid van bestuur, het gelijkheidsbeginsel, … De overheid – en ook de wetgever – moet deze grondrechten respecteren.

Lees meer

Algemeen bestuursrecht

Forum advocaten is bijzonder vertrouwd met de werking van de besturen. Daarbij dient o.a. rekening gehouden te worden met de verplichting tot motivering van bestuurshandelingen, de openbaarheid van bestuur, de beginselen van de openbare dienst, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zorgvuldigheidsbeginsel, redelijkheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel, hoorplicht, redelijke termijn, …).

Lees meer

Omgeving (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu)

Het omgevingsrecht omvat het recht inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu en aanverwante domeinen.

Lees meer

Onteigening

Onteigening is één van de meest verregaande vormen van eigendomsaantasting. Onteigening is slechts mogelijk ten openbare nutte, in de gevallen bij de wet bepaald, volgens de procedure bij de wet bepaald en mits betaling van een voorafgaande billijke schadeloosstelling.

Lees meer

Overheidsaansprakelijkheid

Lange tijd werd gedacht dat de overheid niet aansprakelijk kan worden gesteld. Vandaag is het algemeen aanvaard dat de overheid, net als de burger, aansprakelijk gehouden kan worden voor diens fouten en onzorgvuldigheden. 

Lees meer

Overheidsopdrachten

De overheid handelt met publieke middelen. Om die reden kan zij niet steeds vrij haar contractspartner kiezen. Dit moet gebeuren via een objectieve en transparante procedure waarbij gekozen wordt voor de beste (goedkoopste of economisch meest voordelige) aanbieder van werken, leveringen en/of diensten.

Lees meer

Overheidspersoneel

De overheid doet beroep op heel wat personeel om haar opdracht te vervullen. De ambtenaren kunnen contractueel of statutair aangesteld worden. Afhankelijk van hun statuut zijn bepaalde regels wel of niet op hen van toepassing.

Lees meer

Uw zaak is onze expertise. Onze advocaten staan voor u klaar.

Reiner Tijs

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht dat de relatie regelt tussen private ondernemingen en burgers enerzijds en de overheid anderzijds. Als advocaat, docent en auteur combineert hij een doorgedreven juridische kennis met een jarenlange praktische ervaring. Op basis van deze kennis leidt hij een team advocaten aan wie hij deze kennis doorgeeft in diverse takken van het overheidsrecht, zoals het grondwettelijk recht, bestuursrecht, omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Forum Advocaten treedt vaak op voor de overheid, zoals het Vlaams gewest, de provincie, verschillende steden en gemeenten, intercommunales, maar ook voor particulieren en ondernemingen.

Daarbij voert hij samen met zijn team grotendeels procedures voor administratieve overheden (administratieve beroepen bij de Deputatie, bij de Minister,..), administratieve rechtscolleges (Raad voor Vergunningsbetwistingen, Milieuhandhavingscollege,…), Raad van State, Grondwettelijk Hof (vroeger Arbitragehof) en de verschillende hoven en rechtbanken, zowel als eiser/verzoeker en als verweerder.

Neem contact op met Reiner

Contacteer ons advocatenkantoor

Stuur ons een bericht. Eén van onze advocaten helpt u graag verder.

Contact
Website design & development by