27 maart 2024

Versnelling van procedures met betrekking tot windturbines en complexe projecten – deel 2

Op 7 maart publiceerden wij een blog met als titel “Versnelling van procedures met betrekking tot windturbines en complexe projecten”. De blog somde de voornaamste wijzigingen op die de decreetgever wenst door te voeren met het ontwerp van “decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft het optimaliseren van de regelgeving inzake complexe projecten”.

Wij volgden de evolutie van dit ontwerp van decreet verder voor u op.

De ontwerptekst wordt voorgelegd aan het Vlaams Parlement

De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie stemde inmiddels het ontwerp van decreet “tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft het optimaliseren van de regelgeving inzake complexe projecten”, waarna het op 20 maart 2024 ingediend werd bij het Vlaams Parlement.

De versnelde annulatieprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Er zijn twijfels bij de wettigheid van de benaarstigde invoering van de versnelde annulatieprocedure tegen het voorkeursbesluit. De Raad voor Vergunningsbetwistingen zou de beroepen die ingesteld worden tegen voorkeursbesluiten bij voorrang dient te behandelen, en dit binnen een ordetermijn van zes maanden (voor meer informatie, zie onze vorige blog).

De versnelde annulatieprocedure tegen het voorkeursbesluit strekt ertoe dat het nemen van een definitief projectbesluit niet nodeloos wordt vertraagt.

In de initiële tekst werd het versnellen van de annulatieprocedure bewerkstelligd door de verzoekende partij geen termijn te verlenen voor het indienen van een schriftelijk weerwoord na het schriftelijk antwoord van de verweerder.

De Raad van State merkte op dat voor deze procedurele ingreep geen redelijke verantwoording werd gegeven en dat in de reguliere procesvoering de verzoekende partij een termijn heeft om standpunt in te nemen nadat ze kennis heeft kunnen nemen van het administratief dossier en de antwoorden van de verwerende partij. De Raad van State was van oordeel dat hierdoor de wapengelijkheid tussen de partijen wordt aangetast ten nadele van de verzoekende partij.

Om in overeenstemming te zijn met het Verdrag van Aarhus, het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en de project-MER-richtlijn dient de verzoekende partij de mogelijkheid te krijgen voor een schriftelijke repliek, zo stelt de Raad van State.

Om deze reden heeft de decreetgever het ontwerp van decreet aangepast en werd de mogelijkheid ingelast voor de partijen om te vragen het beroep te behandelen conform de reguliere annulatieprocedure. Evenwel is de verplichting voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen om een arrest te vellen binnen een ordetermijn van zes maanden na de neerlegging van het verzoekschrift behouden.

In het Verslag van de Commissie valt op dat ook de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie deze termijn van zes maanden bijzonder kort vindt voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een commissielid vroeg aan Minister Demir of er wel voldoende onderzocht werd of het mogelijk is om een beslissing te nemen binnen zo’n kort tijdsbestek.

Minister Demir antwoordde daarop dat de kritiek van de Raad van State vooral betrekking had op het ontbreken van de mogelijkheid tot het indienen van een replieknota, en niet op de termijn van zes maanden. Aldus antwoordt de minister niet op de vraag.

Volgens minister Demir zou het finale ontwerp voorzien in de mogelijkheid voor de verzoekende partij om een replieknota in te dienen. De tekst van het ontwerp van decreet die gevoegd was bij het Verslag van de Commissie gaf daarvan evenwel geen blijk.

Wij zullen de verdere evolutie van dit ontwerp van decreet opvolgen en u berichten.

Bent u betrokken bij de realisatie van complexe projecten of windturbineprojecten, en wenst u bijstand in het doorlopen van de administratieve of jurisdictionele procedure? Contacteer dan zeker één van onze specialisten omgevingsrecht.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.