7 juni 2016

Stedenbouwkundige richtlijnen?

Reiner TIJS publiceerde een bijdrage in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw: ìStedenbouwkundige richtlijnen als alternatief instrument voor regelgeving?î Hierin wordt nagegaan of vormen van ìpseudo-wetgevingî een alternatief kunnen vormen voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen. Dit behoeft een genuanceerd antwoord. Lees hierover meer in TROS 2016, nr. 81, p. 69 ev.