Eigenaar

Forum Advocaten begeleidt eigenaars bij al hun verrichtingen m.b.t. roerend en onroerend goed.

Eigenaar is degene die beschikt over een zakelijk recht op een goed. Dit is meteen het meest verregaande zakelijk recht omdat het aan de eigenaar verregaande bevoegdheden verschaft. Het eigendomsrecht verleent aan de eigenaar rechtstreeks het recht om het voorwerp ervan te gebruiken, hiervan het genot te hebben en erover te beschikken. De eigenaar heeft de volheid van bevoegdheden, behoudens de beperkingen die door wetten, verordeningen of door de rechten van derden worden opgelegd.

Het eigendomsrecht is niet absoluut en er zijn heel wat wetten die dit recht beperken. Denk daarbij aan de vele erfdienstbaarheden (van openbaar nut) en de gebruiksbeperkingen die uit het omgevingsrecht voortvloeien. Ook de rechten van derden kunnen het eigendomsrecht beperken. Denk daarbij aan de burenhinderleer die verbiedt om van een eigendom gebruik te maken op een manier die bovenmatige overlast veroorzaakt aan de naburen.

Forum Advocaten begeleidt (potentiële) eigenaars bij de verwerving, de vervreemding, het gebruik en het beheer van hun goederen. Dit behelst onder meer de begeleiding inzake koop/verkoop, huur/verhuur, de vestiging van erfdienstbaarheden, het toekennen van een recht van vruchtgebruik of van een recht van opstal, het toekennen van een gebruiksrecht,…

Wij hebben ook bijzondere expertise inzake de bescherming van eigenaars tegen de aantasting van hun eigendomsrechten door overheidsoptreden. Dit behelst de bescherming van eigenaars tegen onteigening of tegen allerhande gebruiksbeperkingen die een impact hebben op de economische waarde van een goed.