Burenhinder

Iedereen mag in principe van zijn eigendom gebruik maken zoals hij of zij dat wenst, maar soms kan dit aanleiding geven tot overlast of spanningen tussen buren.

In bepaalde gevallen is er sprake van een fout (bv. het overtreden van de geluidsnormen). In dat geval kan burgerlijk aansprakelijk gesteld worden op grond van fout (onrechtmatige daad die leidt tot foutaansprakelijkheid). Maar ook zonder fout kan men in bepaalde omstandigheden aangesproken worden. Dit betreft de foutloze aansprakelijkheid op grond van burenhinder. Men mag immers geen overmatige overlast creëren, dit is hinder die de normale ongemakken uit nabuurschap te boven gaat.

Ook bij de realisatie van bouwprojecten dient rekening gehouden te worden met naburige eigenaars die zich op burenhinder (vb. inzake geluidsoverlast, stofhinder, trillingen, scheuren, verzakkingen, …) kunnen beroepen (ten aanzien van de eigenaar-bouwheer), met mogelijk de stopzetting van de werkzaamheden tot gevolg…

Bij Forum Advocaten kan u terecht voor een ervaren advocaat vastgoedrecht die u onder meer begeleidt op volgende vlakken:

  • Bewerkstelligen van verzoeningen (minnelijke regelingen)
  • Procedures in kort geding houdende staking van werken
  • Procedures ten gronde (schadevergoedingen, compensatie, …)
  • Minnelijke en gerechtelijke expertises

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is actief in de praktijkgebieden “vennootschaps- en ondernemingsrecht” en “bouw, vastgoed en projectontwikkeling”. Hij behandelt dossiers inzake aandeelhoudersgeschillen, aandelentransacties, distributierecht en vastgoedtransacties, met inbegrip van erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.

Annelies Janssen

Annelies Janssen behaalde in 2016 de titel van Master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen na in 2015 een Erasmus programma te hebben gevolgd in Zweden (Uppsala University).

Zij is optimistisch, warmhartig en oprecht.

Onze recente publicaties