relatiegericht-icon Relatiegerichte advocatuur
transparant-icon Transparante werkwijze
expert-icon Team van juridische experten
reactie-icon Snel antwoord
resultaat-icon Resultaatgerichte aanpak

Wijziging besluit ‘vrijstelling stedenbouwkundige vergunning'

Oct 6, 2016

In het Belgisch Staatsblad van 19 september 2016 verscheen het besluit van 15 juli 2016 waarmee de Vlaamse Regering o.a. wijzigingen heeft aangebracht aan de handelingen die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning. Het besluit strekt tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 `tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is' (het Vrijstellingenbesluit) (hoofdstuk 1), het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 `betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening' (het Meldingsbesluit) (hoofdstuk 2), en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 `houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater' (het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013) (hoofdstuk 3). Wat vooraf ging: Op 16 juli 2010 heeft de Vlaamse Regering het besluit tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is (het Vrijstellingenbesluit), goedgekeurd. Op dezelfde datum werd ook het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening goedgekeurd (het Meldingsbesluit). Drie jaar na de inwerkingtreding van het Vrijstellingenbesluit bleek dat er enkele beperkte bijsturingen aan dit besluit nodig waren. Dit leidde tot het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014 tot wijziging van diverse artikelen van en tot invoeging van artikel 5.2, 8.4 en 8.5 in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Nieuwe wijzigingen: Met het nieuwe besluit worden opnieuw enkele wijzigingen aangebracht aan het Vrijstellingenbesluit. Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor het Meldingenbesluit en (in beperkte mate) de gewestelijke verordening hemelwater. Enkele van deze wijzigingen aan het Vrijstellingenbesluit worden hieronder (niet limitatief) opgesomd:  Verduidelijking van de geldende vrijstelling voor open afsluitingen bij woningen of gebouwen  Verduidelijking van de geldende vrijstelling voor niet-overdekte constructies bij woningen  Vrijstelling voor constructies zoals ventilatiebuizen, airconditioningsinstallaties, schoorsteenpijpen, schoorstenen, dakgoten en hemelwaterafvoerbuizen aan of op een woning of gebouw  Vrijstelling voor kleine tuinconstructies bij een gebouw  Vrijstelling voor selectieve verzameling en ophaling van afval  Vrijstelling voor plaatsing van elektrische laadpalen  Versoepeling voor constructies, (niet zijnde gebouwen of verhardingen), verhardingen en gebouwen in industriegebied  Versoepeling inzake constructies voor teeltbescherming  Versoepeling inzake schuilhokken  Vrijstelling voor sleufsilo's en seizoensgebonden opslag van groenvoer  Wijziging van de vrijstelling voor het vellen van gevaarlijke bomen  Vrijstelling voor handelingen in uitvoering van diverse, wettelijke verankerde en goedgekeurde inrichtingsprojecten  Verruiming van de vrijstelling voor de tijdelijke plaatsing van werfconstructies tijdens de uitvoering van vergunde verbouwingen of herbouwingen van gebouwen  Vrijstelling voor de tijdelijke plaatsing van verplaatsbare constructies tijdens de uitvoering van vergunde verbouwingen of herbouwingen van gebouwen  Verduidelijking en verruiming termijn vrijstelling tijdelijke plaatsing van constructies  Verduidelijking en verruiming termijn vrijstelling tijdelijke functiewijziging  Verruiming vrijstelling tijdelijke functiewijziging voor jeugdverblijven  Verduidelijking inzake gebruikelijke ondergrondse constructies op openbaar domein  Verduidelijking van de vrijstelling voor pylonen, masten en windturbines  Verduidelijking en uitbreiding van de vrijstelling met betrekking tot kleine installaties voor telecommunicatie  Plaatsing van communicatiekabels, leidingen en bijhorende aanhorigheden zoals aansluitdozen aan de buitenkant van bestaande gebouwen  Beperkte reliëfwijzigingen  …