4 september 2023

Omgevingsvergunningen in Antwerpen: Einde van achterstand in zicht

Het einde is in zicht. Toch van de overmachtsituatie in Antwerpen voor wat de behandeling van omgevingsvergunningen betreft. Over andere zaken doen wij hier geen uitspraken.

Overmachtsituatie

Zoals geweten, werden op 6 december 2022 de informaticasystemen van de stad Antwerpen getroffen door een algemene cyberaanval. Hierdoor werd het volledige gedigitaliseerde proces van de omgevingsvergunningen in Antwerpen ernstig verstoord.

Dit vormde een overmachtsituatie, waarop de Vlaamse Regering noodmaatregelen nam om een aantal termijnen rond omgevingsvergunningen op te schorten en zo een correcte dienstverlening aan de burger te verzekeren.

Beterschap in zicht

Deze overmachtssituatie is nog niet voorbij. De afhandeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen verloopt nog steeds moeizaam. De doorlooptijd is weliswaar verbeterd, maar er is een substantiële achterstand opgebouwd die eerst weggewerkt moet worden.

Op basis van prognoses wordt er van uitgegaan dat het einde van de achterstand in zicht is en dat de achterstand weggewerkt zal zijn tegen eind 2023. Vanaf dan zullen de decretaal bepaalde doorlooptijden opnieuw gerespecteerd kunnen worden.

Nieuwe wetgeving anticipeert op (nieuwe) overmachtsituaties

De Vlaamse Regering bekrachtigde op 7 juli 2023 een decreet dat artikel 14/1 van het decreet van 25 april 2014 over de omgevingsvergunning aanvult met een zesde en zevende lid, specifiek voor deze (overmacht)situaties. Tevens keurde zij principieel een besluit goed dat uitvoering geeft aan de machtiging om specifieke regels uit te werken in geval van onbeschikbaarheid wegens technische storingen van het interne digitale dossierbehandelingssysteem, voor wat betreft de stad Antwerpen.

Het besluit betreft het schorsen van bepaalde termijnen in het kader van omgevingsvergunningverlening voor lopende en eerstdaags in te dienen vergunningsaanvragen in eerste aanleg bij de stad Antwerpen. Dit besluit wordt eerst nog voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Kwetsbaarheid van de digitale systemen, ook in het omgevingsrecht

En zo wordt enkele jaren na de invoering van de digitale behandeling van omgevingsvergunningen erg duidelijk hoe kwetsbaar de systemen zijn. Zo duikt het vraagstuk van de cybersecurity nu ook op in het omgevingsrecht. De wetgever is er zich ondertussen blijkbaar van bewust dat dit probleem wellicht ook niet snel zal verdwijnen en dat wetgeving hiermee rekening dient te houden. We zijn er ons maar beter van bewust hoe kwetsbaar onze digitale maatschappij wel is.

Maar ondertussen werken we naarstig verder aan uw aanvragen voor een omgevingsvergunning. En hopelijk kunnen die straks ook weer binnen een normale termijn behandeld worden. Contacteer ons tijdig indien u een vergunningsaanvraag wenst voor te bereiden. Zo kunnen we u reeds in de beginfase adviseren om een vlotter verloop mogelijk te maken.

Mr. Reiner Tijs

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.