27 januari 2023

Laattijdige betaling? Houd rekening met de aanzienlijk gestegen wettelijke intresten!

Dat het leven alsmaar duurder wordt staat niet ter discussie. Prijzen stijgen op alle mogelijke vlakken. Dit maakt het mogelijk nog moeilijker om tijdig alle betalingen uit te voeren waardoor sommige betalingen mogelijk uitgesteld worden. Houd er rekening mee dat ook dit vanaf nu aanzienlijke extra kosten met zich mee kan brengen. De wettelijke intresten werden immers eveneens verhoogd vanaf 1 januari 2023, maar met hoeveel?

De gewone wettelijke intrest van toepassing in burgerlijke en handelszaken

De gewone wettelijke intrest is de intrest die verschuldigd is in geval van laattijdige betalingen in burgerlijke en (bepaalde) handelszaken (bv. tussen een onderneming en een particulier).

Deze wettelijke intrest bedroeg tot op heden een schamele 1,50 % per jaar doch wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd naar 5,25% per jaar. Dit is een stijging met maar liefst 3,75%.

De intrest van toepassing op handelstransacties

Niet alle handelszaken vallen onder de toepassing van de gewone wettelijke intrest. Voor specifieke handelstransacties, nl. handelstransacties tussen ondernemingen onderling of tussen ondernemingen en de overheid indien de transactie met de overheid leidt tot het leveren van goederen, het verrichten van diensten of het ontwerp en de uitvoering van openbare werken en bouw- en civieltechnische werken, geldt een aparte regeling.

Deze aparte regeling met betrekking tot handelstransacties heeft tot doel om ondernemingen te beschermen tegen wanbetaling door haar professioneel cliënteel.

Hoewel minder aanzienlijk als de gewone wettelijke intrestvoet, stijgt de intrestvoet in handelstransacties van 8% per jaar naar 10,5% per jaar vanaf 1 januari 2023. Dit is een stijging met 2,5%.

***

Heeft u nog openstaande bedragen te innen of dient u nog betalingen uit te voeren? Houd dan zeker de betaaltermijn in het oog. Een laattijdige betaling doet de schuldeiser aanspraak maken op fors gestegen intresten dewelke voor de schuldenaar aanzienlijke bijkomende kosten uitmaken die men, in het steeds duurder wordend leven, beter vermijdt.

Heeft u vragen met betrekking tot de betaling van bedragen waarop u recht heeft of waartoe u gehouden bent? Heeft u bijstand nodig voor de invordering van openstaande bedragen of wordt er lastens u ingevorderd? Neem dan zeker contact met ons incassoteam op.

Maarten Verboven en Ilse De Geyter

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.