14 juli 2022

Categorieën: Publicaties

Publicatie: Onteigenen in Vlaanderen na het Onteigeningsdecreet

In 2017 heeft Vlaanderen het onteigeningscontentieux naar zich toe getrokken: ‘Wat we zelf doen, doen we beter’. Is dit louter een politieke slogan of zit er een grond van waarheid in? Na vier jaar toepassing van het Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut vormt dit de centrale vraag van dit boek. De auteurs, waaronder mr. Reiner Tijs, evalueren vanuit hun praktijkervaring of het Decreet aan de verwachtingen voldoet en of er sprake is van een vereenvoudiging of dat het net nog wat ingewikkelder is geworden.

  • Na een vergelijkende toelichting van de verschillende onteigeningswetten besteedt dit boek aandacht aan:
  • de grondvesten van de eigendomsrechten en het onteigeningsrecht (artikel 1 EP bij het EVRM en artikel 16 Grondwet),
  • de praktische toepassing van onteigeningsbesluiten,
  • onderhandelingen als instrument om niet te moeten onteigenen,
  • de gedeeltelijke onteigening en de gedwongen overname,
  • de functie van de vrederechter ter zake,
  • het deskundigenonderzoek als basis voor de bepaling van de provisionele en definitieve onteigeningsvergoeding, en • het recht van wederoverdracht.

Onteigenen in Vlaanderen na het Onteigeningsdecreet is onmisbare lectuur voor iedereen die zich professioneel met vastgoed en onteigeningen bezighoudt: advocaten, notarissen, magistraten, Vlaamse en federale ambtenaren, vastgoedmakelaars en landmeters.

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.