27 april 2022

De administratieve lus: niet om de vervaltermijn te vermijden

Met toepassing van de administratieve lus kan de bevoegde vergunningverlenende overheid een vastgestelde onregelmatigheid herstellen die anders zou leiden tot de vernietiging van de beslissing. Op die manier kan worden vermeden dat de aanvrager een geheel nieuwe aanvraag moet indienen wegens procedurefouten. Door toepassing van de administratieve lus is bijvoorbeeld het organiseren van een nieuw openbaar onderzoek en het opvragen van ontbrekende adviezen mogelijk.

Nuttig?

De administratieve lus kan probleemoplossend werken en kan onregelmatigheden herstellen die anders kunnen leiden tot een vernietiging van de beslissing. Hiermee wordt o.m. gedoeld op het herstel van procedurefouten die betrekking hebben op de samenstelling van een dossier, fouten in de bekendmaking van een aanvraag of het ontbreken van noodzakelijke of vereiste adviezen.

De toelichting bij de administratieve lus (Parl. St. Vl.Parl. 2013-2014, nr. 2334/1, 29-30) verklaart: “Hierdoor kan vermeden worden dat de procedure ab initio moet worden overgedaan zonder inbreuk te doen op de procedurele garanties van inspraak en advies. Het is de overheid die gevat is om in het dossier een beslissing over de vergunningsaanvraag en/of het beroep te nemen die de onregelmatigheid kan vaststellen en de procedure kan hernemen.”

De bevoegde vergunningverlenende overheid moet in principe een beslissing nemen over het aangevraagde binnen een welbepaalde termijn. Bij het toepassen van de administratieve lus wordt de beslissingstermijn van rechtswege met 60 dagen verlengd.

Geen uitstelgedrag!

De administratieve lus kan door de bevoegde overheid evenwel niet worden toegepast met het uitsluitende doel om de uiterlijke beslissingstermijn te verlengen. Zo oordeelde de Raad voor vergunningsbetwistingen in zijn arrest van 27 januari 2022 van de Raad (RvVb-A-2122-0400). In dit arrest stelt de Raad vast dat de vergunningverlenende overheid de administratieve lus enkel en alleen toepast om de beslissingstermijn te verlengen en met andere woorden louter om het overschrijden van haar beslissingstermijn te vermijden.

De Raad oordeelt dat de administratieve lus (en de bijhorende termijnverlenging) hiervoor niet bedoeld is.  

In het arrest van 27 januari 2022 (nr. RvVb-A-2122-0400) oordeelde de Raad immers dat de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant ten onrechte de administratieve lus had aangewend om te ontkomen aan het verlopen van haar beslissingstermijn aangezien de deputatie niet had verantwoord waarom ze juist de administratieve lus had toegepast.

Besluit

Het is duidelijk. De administratieve lus is zeker een nuttig instrument dat kan worden ingezet om welbepaalde onregelmatigheden te herstellen, zonder dat de hele vergunningsprocedure moet worden overgedaan.

De administratieve lus kan evenwel niet worden aangewend door de bevoegde overheid louter en alleen om haar beslissing uit te stellen. Bijgevolg kan de administratieve lus niet worden ingezet om uitstelgedrag van de bevoegde overheid te belonen.

Heeft u vragen omtrent het toepassen van de administratieve lus? Neem dan zeker contact op met onze specialisten overheids- en omgevingsrecht zodat wij u op maat kunnen adviseren.

Contacteer een advocaat omgevingsrecht

Laura Van Dooren & Reiner Tijs

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.