11 juni 2021

Planwijzigingen kunnen enkel op vraag van de vergunningsaanvrager

Is het mogelijk om nog planwijzigingen door te voeren nadat de aanvraag tot omgevingsvergunning al is ingediend en in voorkomend geval reeds aan een openbaar onderzoek werd onderworpen? De Raad van State oordeelde recent dat de overheid in elk geval niet ambtshalve een planwijziging als voorwaarde bij de vergunning kan opleggen.  

 

Wat zegt het omgevingsvergunningsdecreet?

Artikel 4.3.1, § 1, tweede en derde lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (“VCRO”) bepaalt dat een beperkte planaanpassing slechts kan worden opgelegd in overeenstemming met artikel 30 van het omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 30 van het omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat de bevoegde overheid na het openbaar onderzoek op verzoek van de vergunningsaanvrager kan toestaan dat er wijzigingen aan de vergunningsaanvraag worden aangebracht. De bevoegde overheid dient hierbij te oordelen of de wijzigingen geen afbreuk doen aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening.

Deze wijzigingen moeten bovendien, indien zij worden toegestaan door de overheid, in openbaar onderzoek worden gelegd van zodra de wijzigingen niet tegemoet komen aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen en bezwaren die tijdens een openbaar onderzoek zijn ingediend, dan wel wanneer de wijzigingen kennelijk een schending van de rechten van derden met zich meebrengen.

 

Wat zegt de Raad voor Vergunningsbetwistingen?

De Raad voor Vergunningsbetwistingen was van oordeel dat de vergunningverlenende overheid ambtshalve een beperkte planwijziging als voorwaarde kan opleggen en dat planwijzigingen derhalve niet enkel op verzoek van de vergunningsaanvrager dienen te gebeuren. De Raad voor Vergunningsbetwistingen baseerde zich hiervoor onder meer op de vermoedde wil van de decreetgever en de kans om “oplossingsgericht” vergunnen mogelijk te maken, alsook de discretionaire appreciatiebevoegdheid van de vergunningverlenende overheid en de algemene doelstelling van de omgevingsvergunning.

 

Wat zegt de Raad van State?

De Raad van State ziet dit evenwel anders. In een recent cassatie-arrest van de Raad van State van 20 mei 2021 (nr. 250.629) werd duidelijk dat zulke planaanpassingen slechts kunnen worden toegestaan wanneer de vergunningsaanvrager daar zelf om verzoekt, en dit op basis van artikel 30 van het omgevingsvergunningsdecreet.

De Raad van State is van oordeel dat de klare en duidelijke tekst van artikel 30 omgevingsvergunningsdecreet niet toelaat dat de bevoegde overheid wijzigingen aan de vergunningsaanvraag toestaat zonder dat de vergunningsaanvrager hierom verzocht. Het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd dan ook vernietigd.

 

Besluit

Derhalve is het thans duidelijk dat planwijzigingen op basis van artikel 4.3.1, § 1, tweede en derde lid VCRO en artikel 30 van het omgevingsvergunningsdecreet enkel en alleen naar aanleiding van een verzoek van de vergunningsaanvrager door de bevoegde overheid kunnen worden toegelaten.

Heeft u vragen over planwijzigingen bij uw omgevingsvergunningsaanvraag? Neem dan zeker contact op met onze specialisten overheids- en omgevingsrecht zodat wij u op maat kunnen adviseren.

 

Amber Simons & Reiner Tijs

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.