15 december 2020

Categorieën: Omgevingsrecht

Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen

Reiner Tijs publiceerde het boek ‘Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen’. Het werd uitgegeven bij uitgeverij Politeia (Handleiding voor de motivering van (omgevings)vergunningen (politeia.be)) met medewerking van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). Hieraan is ook een studiedag gekoppeld op 17 december 2020.

Omgevingsvergunningen moeten correct gemotiveerd worden

Beslissingen inzake omgevingsvergunningen hebben vaak een grote impact, zowel voor de aanvrager zelf als voor het betrokken publiek. Een zorgvuldige voorbereiding van een beslissing is dan ook onontbeerlijk, maar op zich niet voldoende. Er moet hierover ook een ‘afdoende’ motivering opgenomen worden in de beslissing.

Vergunningsbeslissingen worden vaak betwist. Daarbij wordt doorgaans ook aangehaald dat de vergunning feitelijk en/of juridisch niet correct of afdoende gemotiveerd is. Finaal kan een tekortkoming in de motivering ook als een fout worden aangemerkt die mogelijk ook tot de aansprakelijkheid van de overheid kan leiden.

Reiner Tijs reikt een handleiding aan

Reiner Tijs schreef een handleiding over de wijze waarop een correcte motivering opgebouwd wordt. Zo wordt bijvoorbeeld een antwoord gegeven op volgende vragen:

  • Waarop moet men zeker letten en wat moet men alleszins vermijden?
  • Wanneer geldt er een verstrengde motiveringsplicht?
  • Kan er gemotiveerd worden door verwijzing naar andere stukken/adviezen?
  • Op welke wijze moeten adviezen en/of bezwaren bij de motivering betrokken worden?

In het belang van overheid, aanvrager/ontwikkelaar en publiek

In dit boek wordt stap voor stap uitgelegd hoe (omgevings)vergunningsbeslissingen correct gemotiveerd kunnen worden. Dit is uiteraard van belang voor de overheid die deze beslissingen moet nemen, maar ook voor aanvragers/projectontwikkelaars die de juiste informatie moeten aanreiken opdat de beslissing afdoende gemotiveerd zou kunnen worden en zodat het betrokken publiek zou kunnen begrijpen op grond van welke motieven de beslissing genomen werd. Daarmee kunnen allicht heel wat procedures vermeden worden.

Reiner Tijs is specialist in het omgevingsrecht. Indien u vragen heeft over een vergunningsbeslissing of over de motivering hiervan, contacteer dan: Reiner Tijs (Forum Advocaten – Reiner Tijs).

 

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.