4 december 2020

Categorieën: Geen categorie

Er wordt gezegd… Nieuws over overheids- en omgevingsrecht

Alles evolueert en niets blijft.

In de eindeloze en omvangrijke stroom van informatie over nieuwe wetgeving en rechtspraak, is het niet altijd eenvoudig om de weg te vinden.

Beknopte en relevante informatie.

Wij helpen graag, niet met nog meer omvangrijke teksten, maar met uiterst beknopte samenvattingen van belangrijke, interessante, actuele en relevante informatie op het vlak van overheids- en omgevingsrecht.

Er wordt gezegd….   

 

CBS als belanghebbende bij de RvVb? Ja, maar nee…

CBS als partij bij de RvVb

Het CBS kan beroep instellen bij de RvVb tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing genomen in laatste administratieve aanleg als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies heeft verzocht (art. 105, §2, 1ste lid, 4° OVD).

Opgelet CBS!

De RvVb heeft recent geoordeeld dat dit advies enkel in aanmerking komt onder twee voorwaarden: 1) het advies heeft het voorwerp uitgemaakt van een besluit van het CBS en2) het advies voldoet aan de inhoudelijke vereisten van art. 34 OVB (RvVb 30 juni2020, RvVb-A-1920,0973).

 

Een vergunning intrekken? Dat kan.

Probleem.

Een vergunning wordt bestreden bij de RvVb. Kan de vergunningverlenende overheid lopende deze procedure (met toepassing van de intrekkingsleer) haar vergunning nog intrekken en een nieuwe beslissing nemen? Daarover bestond lange tijd onzekerheid. Immers, op het moment dat dergelijke intrekkingsbeslissing en nieuwe beslissing genomen worden is de oorspronkelijke beslissingstermijn van het bestuur doorgaans verlopen. Als men dan een nieuwe beslissing zou nemen, na intrekking van de vorige, zou men dan niet handelen met bevoegdheidsoverschrijding?

Intrekking mogelijk.

Recent heeft de RvS evenwel geoordeeld dat in dergelijke omstandigheden, waarbij de wettigheid van de beslissing in vraag wordt gesteld in een procedure bij de RvVb, de vergunningverlenende overheid wel degelijk haar beslissing kan intrekken én ook een nieuwe beslissing kan nemen (RvS 30 januari2020, nr.246.894).

Termijn voor nieuwe beslissing onduidelijk.

Het arrest laat wel nog enige onduidelijkheid over de vraag of de nieuwe beslissing dan genomen kan worden binnen een volledig nieuwe termijn gelijk aan de oorspronkelijke beslissingstermijn, dan wel of na de intrekking enkel nog een termijn begint te lopen die gelijk is aan het restant van de oorspronkelijke beslissingstermijn.

 

Nieuwe website Grondwettelijk Hof

Website.

Sinds 9 november2020 beschikt het Grondwettelijk Hof (vroeger “Arbitragehof”) over een nieuwe website. U kan deze raadplegen op https://www.const-court.be/nl
 

Deze website bevat o.a. een vernieuwd zoekformulier waarmee men eenvoudiger en gerichter  toegang verkrijgt tot de arresten van het Hof. De website bevat ook de persberichten van het Hof over nieuwe rechtspraak.

Twitter account.

Eerder, nl. op 15 oktober2019, opende het Hof ook reeds een twitter account: @ConstCourtBE. Het Twitteraccount van het Hof, dient hoofdzakelijk om tweets over bepaalde arresten en persberichten te verspreiden.

 

Mogelijkheid tot het bijstellen van vergunningsvoorwaarden uitgebreid!

Welke voorwaarden en vanaf wanneer?

Het bijstellen van milieuvoorwaarden was reeds mogelijk. Sinds 3 november2020 is het ook mogelijk om de voorwaarden opgenomen in een omgevingsvergunning te laten bijstellen conform art. 82/1 Omgevingsvergunningsdecreet (hierna ‘OVD’). Meer bepaald gaat het over de voorwaarden inzake ruimtelijke ordening, kleinhandel of vegetatiewijziging.

De verkavelingsvoorwaarden vallen hier uiteraard niet onder. Daarvoor wordt er immers een afzonderlijke procedure voorzien in het omgevingsvergunningsdecreet (art. 84-86 OVD).

Wie kan dit aanvragen?

De voorwaarden die in de omgevingsvergunning worden opgelegd, kunnen enkel gewijzigd worden op vraag van de vergunningshouder of de exploitant. De milieuvoorwaarden kunnen daarentegen worden gewijzigd ambtshalve door de bevoegde overheid via een gemotiveerd initiatief, dan wel op het gemotiveerd verzoek van derden of andere ‘instanties’ (art. 82 OVD).

Procedure

De procedure voor het bijstellen van de omgevingsvergunning wordt verder geregeld in de artikelen 87-89 OVD met betrekking tot de procedure in eerste administratieve aanleg en het artikel 90 OVD inzake de procedure in graad van administratief beroep. 

Indien u hierover verdere vragen heeft, aarzelt u dan niet om ons te contacteren. Forum Advocaten beschikt over een team  van specialisten in het overheids- en omgevingsrecht. Zij volgen de ontwikkelingen voor u op de voet.

Joëlle Gillemot en Reiner Tijs

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.