27 maart 2020

Werkzaamheden uitvoeren aan de gemene muur: bezint vooraleer u begint

Het inwerken van een aanbouw in de gemene muur, schilderwerken uitvoeren aan de gemene muur, de gemene muur verhogen,… is dat toegelaten zonder toestemming van uw nabuur? Het Burgerlijk Wetboek verleent mede-eigenaars het recht om werkzaamheden uit te voeren aan de gemene muur maar mag u deze werkzaamheden ook uitoefenen zonder toestemming van uw nabuur?

Mag u werkzaamheden uitvoeren aan de gemene muur zonder toestemming van uw nabuur?

In principe mag u als mede-eigenaar van een gemene muur geen holte maken in deze muur of daartegen een werk aanbrengen of doen steunen, zonder toestemming van de andere mede-eigenaar(s). Vooraleer u werkzaamheden aan een gemene muur uitoefent dient u hiervoor derhalve eerst toestemming te vragen aan uw nabuur. U kan dit best schriftelijk overeenkomen.

Uw nabuur mag evenwel niet zonder goede reden weigeren om toestemming te verlenen voor de werkzaamheden die u wenst uit te voeren. Iedere mede-eigenaar heeft immers het recht om tegen een gemene muur aan te bouwen en daarin balken of ribben te doen plaatsen door de gehele dikte van de muur. Uw nabuur mag zich hiertegen uitsluitend verzetten indien met de uitvoering van deze werkzaamheden mogelijk afbreuk wordt gedaan aan zijn rechten als mede-eigenaar van de gemene muur. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werkzaamheden schade zouden kunnen toebrengen aan diens (mede-)eigendom of wanneer de stabiliteit van de gemene muur in het gedrang zou kunnen komen ten gevolge van de vooropgestelde werkzaamheden.

Indien uw nabuur weigert om toestemming te verlenen voor de werkzaamheden die u wenst uit te voeren, mag u deze werkzaamheden alsnog uitvoeren op voorwaarde dat u voorafgaandelijk een deskundige raadpleegt. Deze deskundige dient te bepalen hoe de werkzaamheden best worden uitgevoerd, zonder dat daarbij schade wordt toegebracht aan het (mede-)eigendom van uw nabuur. Wanneer u werkzaamheden uitvoert zonder toestemming van uw nabuur en zonder of niet conform het voorafgaand advies van een deskundige en er ten gevolge van deze werkzaamheden schade wordt toegebracht aan het (mede-)eigendom van uw nabuur, kan u hiervoor mogelijk verantwoordelijk gehouden worden.

Indien uw nabuur instemt met de werkzaamheden die u wenst uit te voeren bent u evenwel niet gehouden om een voorafgaand deskundig advies in te winnen.

Een goede raad in geval u voornemens bent om werkzaamheden uit te voeren aan een gemene muur: bezint vooraleer u met werkzaamheden aan een gemene muur begint!

Laura Van Dooren & Reiner Tijs

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.