18 maart 2020

Categorieën: Geen categorie

Coronacrisis: Op welke steunmaatregelen kan u rekenen?

Covid_19, beter bekend als het Corona-virus, heeft niet enkel het maatschappelijke leven lamgelegd, maar heeft ook ongeziene economische gevolgen. Dit heeft de verschillende overheden in ons land ertoe aangezet steunmaatregelen te voorzien voor zelfstandigen en ondernemingen. De meergelaagde staatsstructuur van België maakt het aantal getroffen maatregelen echter niet bepaald overzichtelijk, terwijl een heldere communicatie momenteel primordiaal is. Forum Advocaten tracht daarom zijn steentje bij te dragen door een overzicht te bieden van de maatregelen waarop bedrijven kunnen bogen. De komende dagen zullen we bovendien per thema dieper ingaan op deze maatregelen.

 

Sociaalrechtelijke maatregelen

Uitstel en vrijstelling sociale bijdragen

De Coronacrisis veroorzaakt bij veel zelfstandigen een substantieel inkomensverlies. De overheid tracht dit in de eerste plaats op te vangen door zelfstandigen te ondersteunen met betrekking tot hun uitgaven. Zo kunnen zelfstandigen die hinder ondervinden van het Corona-virus tot 15 juni 2020 een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen worden aangerekend en zonder invloed op de uitkeringen.

Daarnaast zullen de verhogingen voor niet tijdig betaalde voorlopige sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2020 kwijtgescholden worden, net als de verhogingen voor laattijdige betalingen van regularisatiebijdragen. Voor deze kwijtscheldingen is geen aanvraag vereist: ze vallen automatisch weg.

Zelfstandigen kunnen tevens een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

Meer informatie over het uitstel en de vrijstelling van sociale bijdragen kan u vinden op de website van de Nationale Hulpkas en bij uw sociaal verzekeringsfonds.

 

Ziekte & arbeidsongeschiktheid

Zelfstandigen die besmet zijn met het Corona-virus, kunnen vanaf de eerste dag van ziekte door hun ziekenfonds vergoed worden indien de arbeidsongeschiktheidsduur langer dan 7 dagen duurt. In bepaalde gevallen kunnen zelfstandigen ook een aanvraag indienen voor een vrijstelling van de betaling van sociale bijdragen gedurende de ziekteperiode.

 

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het Corona-virus, kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. Deze uitkering staat ook open voor de helpers en meewerkende echtgenoten van zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten.

De maximale uitkering bedraagt 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast en is bovendien afhankelijk van de duurtijd van de gedwongen onderbreking van de activiteit als zelfstandige.

Zelfstandigen die gebruik maken van het overbruggingsrecht behouden maximaal 4 kwartalen hun rechten op medische verzorging, gezinsbijslag/groeipakket en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Zij bouwen echter geen pensioenrechten op gedurende het overbruggingsrecht.

Meer informatie over de voorwaarden en de omvang van het overbruggingsrecht, vindt u op de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen.

 

Arbeidsrechtelijke maatregelen

Verlenging tijdelijke werkloosheid door overmacht en wegens economische oorzaken

De Nationale Veiligheidsraad heeft de sluiting bevolen van alle cafés, restaurants en discotheken om de verdere verspreiding van het Corona-virus te beperken. Ondernemingen die ten gevolge van deze maatregel volledig sluiten, kunnen een aanvraag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen. Werknemers die door de afschaffing van evenementen, culturele activiteiten, sportieve activiteiten, sluiting van bioscopen,… niet meer tewerkgesteld kunnen worden, kunnen eveneens gebruik maken van deze procedure.

Voor de zaken waarvoor slechts een gedeeltelijke sluiting wordt opgelegd (bijvoorbeeld de detailhandel) of die ondanks de verplichte sluiting toch nog beperkte diensten kunnen aanbieden (bijvoorbeeld een traiteurdienst of roomservice in een hotel waarvan het restaurant verplicht is gesloten), kan voor alle dagen waarop de werknemers niet tewerkgesteld kunnen worden (ook al zou dit, omdat er voor de betrokken dag geen opgelegde sluiting is, te wijten zijn aan een daling van het werkvolume) eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht worden aangevraagd. In deze regeling kunnen dus uitzonderlijk werkloosheidsdagen afgewisseld worden met arbeidsdagen.

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de door de overheid opgelegde lockdown wordt voorlopig aanvaard tot en met 3 april 2020.

Daarnaast kunnen bedrijven die door de verspreiding van het coronavirus getroffen worden door een daling van hun cliënteel, productie, omzet, bestellingen … (bijvoorbeeld bedrijven uit de horecasector, de toeristische sector, de hotelsector, de evenementensector, reisagentschappen, luchtvaartmaatschappijen, dienstencheque-ondernemingen … ) waardoor de normale arbeidsregeling niet kan gehandhaafd worden, voor hun arbeiders een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

Meer informatie over de procedures inzake tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en wegens economische oorzaken, kan u vinden op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

 

Verhoging tijdelijke werkloosheidsuitkeringen

Het Federale Kernkabinet heeft een maatregel goedgekeurd om het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering als gevolg van tijdelijke overmacht of een tijdelijk gebrek aan werk te verhogen van 65% tot 70% van het gemiddelde geplafonneerde loon tot 30 juni 2020.

 

Fiscale maatregelen

Afbetalingsplan fiscale schulden

Ondernemingen (zowel natuurlijke als rechtspersonen) die kunnen aantonen dat zij effectieve hinder ondervinden ten gevolge van het Corona-virus, kunnen een afbetalingsplan aanvragen bij de FOD Financiën voor de volgende fiscale schulden:

  • Bedrijfsvoorheffing
  • BTW
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting.

 

Ondernemingen die een afbetalingsplan aanvragen worden gegarandeerd vrijgesteld van nalatigheidsintresten en er geldt een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling.

Per schuld moet een aanvraag worden ingediend op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht. De aanvraag dient per e-mail of per brief te worden bezorgd aan het Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor de betreffende gemeente.

Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van de FOD Financiën.

 

Economische maatregelen

Crisiswaarborg

De Vlaamse overheid trekt 100 miljoen euro uit voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Daarmee kunnen al 1.000 leningen van 100.000,00 euro worden gewaarborgd die onder de 75% gewestwaarborg kunnen worden geplaatst.

 

Hinderpremie

Het Vlaams Gewest voorziet daarnaast in een forfaitaire vergoeding voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Ondernemingen die volledig sluiten kunnen een eenmalige premie van 4.000,00 euro bekomen, terwijl ondernemingen die in het weekend moeten sluiten een premie van 2.000,00 euro kunnen aanvragen. In beide gevallen kunnen ondernemingen die na 21 dagen hun zaak nog steeds moeten sluiten een vergoeding krijgen van 160,00 euro per dag.

Meer informatie over de hinderpremie vindt u op de website van het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen.

 

Toekomstige maatregelen

Schadevergoeding

Er wordt een regeling uitgewerkt met betrekking tot een schadevergoeding voor ondernemingen die actief zijn in de reis- en evenementensector en voor ondernemers die werken met bederfbare producten of seizoenswaren en die getroffen worden door de Coronacrisis. Voor deze vorm van bedrijfssteun is evenwel de toelating van de Europese Commissie vereist.

 

Bankenoverleg

De Minister van Financiën, Febelfin, de Nationale Bank en de gewesten werken een plan uit met oplossingen voor bedrijven en particulieren die door de Coronacrisis in financieel moeilijk vaarwater terechtkomen.

Daarbij wordt onder meer gedacht aan maatregelen waarbij bedrijven in nood tijdelijk hun schulden niet of meer gespreid in de tijd hoeven te betalen, evenals aan staatswaarborgen voor leningen die door de Coronacrisis als te risicovol worden beschouwd waarvoor de overheid zich garant zou stellen.

De komende dagen zullen wij uitgebreider ingaan op deze maatregelen en maatregelen die later nog genomen zullen worden. In deze onzekere tijden, kan u vanzelfsprekend terecht bij Forum Advocaten voor al uw vragen omtrent de Coronacrisis.

En onthoud daarbij: kies voor afstand zonder de verbinding te verliezen. Op ons team kan u rekenen.

 

Geert de Hoon & Reiner Tijs

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.