13 februari 2020

Categorieën: Publicaties

Lees nu de nieuwe bijdrage van mr. Reiner Tijs inzake de openbaarheid van bestuur in het tijdschrift MER

In de nieuwste aflevering van het juridisch tijdschrift MER werd de bijdrage gepubliceerd van mr. Reiner Tijs inzake de (beperkingen op het recht op) openbaarheid van bestuursdocumenten. Daarbij wordt een interessant arrest van het Grondwettelijk Hof hierover becommentarieerd.

Beperkingen op de openbaarheid van bestuur

Het Grondwettelijk Hof heeft zich in een arrest van 29 november 2018 gebogen over een wettelijke bepaling waarin werd gestipuleerd dat de stukken die Delcredere ontvangt of produceert in het kader van zijn activiteiten ter uitvoering van de bij wet opgelegde opdracht van commerciële en financiële aard, niet worden beschouwd als een bestuursdocument in de zin van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Ondanks dat deze bepaling onder meer tot doel had om de vertrouwelijke bedrijfsinformatie van de cliënten van Delcredere te waarborgen, hield deze wettelijke bepaling volgens het Grondwettelijk Hof een onevenredige beperking in van het recht op openbaarheid van bestuursdocumenten zoals gewaarborgd bij art. 32 van de Grondwet.

 

Relevantie voor onze grondrechten

Het arrest is interessant omdat het een aantal aspecten verheldert m.b.t. het in artikel 32 Gw. gewaarborgd recht op toegang tot de bestuursdocumenten. Zo wordt het materieel en personeel toepassingsgebied verduidelijkt en worden de grenzen afgelijnd van de beperkingen die aan dit principiële grondwettelijk gewaarborgd recht gesteld kunnen worden. Mogelijk kunnen uit het arrest ook lessen getrokken worden voor andere grondwettelijke beschermde rechten, zoals het eigendomsrecht.

Indien u graag meer wenst te weten over dit onderwerp, lees dan zeker deze nieuwe bijdrage in MER 2019, nr. 4, p. 250-270.

Indien u vragen zou hebben over dit arrest of over de openbaarheid van bestuur(sdocumenten), kan u steeds bij ons terecht. Aarzel niet om ons te contacteren.

 

Reiner Tijs

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.