8 januari 2020

Categorieën: Overheidsrecht

Attestering van de kwaliteit van steenpuin uit sloop- en afbraakwerken. Verplichte traceerbaarheidsprocedure van Tracimat.

Vanaf 1 januari 2020 dient men verplicht de volledige traceerbaarheidsprocedure van vzw Tracimat te doorlopen. Daarbij wordt de kwaliteit van steenpuin uit sloop- en afbraakwerk nagegaan en geattesteerd.

 

Wat is Tracimat?

Vzw Tracimat is een erkende sloopbeheerorganisatie die in het leven werd geroepen met de intentie om de kwaliteit van de steenachtige fractie die vrijkomt door brekers bij bouw- en sloopwerken te verbeteren om op die manier milieurisico’s te beperken, verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen te vermijden en zuiverdere afvalstromen te bekomen. Haar hoofdactiviteiten zijn het beoordelen van een sloopopvolgingsplan en afleveren van een conformiteitsverklaring, het afleveren van een verwerkingstoelating en sloopattest, het organiseren van opleidingen en tot slot ook nog adviesverlening.

 

Verschil tussen LMRP en HMRP

In 2014 werd een belangrijke wijziging aangebracht in het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten dat de regels vastlegt waaraan brekers en granulaten in Vlaanderen moeten voldoen. Brekers moeten namelijk een onderscheid maken tussen puin dat een hoog risico (HMRP) met zich meedraagt of een laag risico (LMRP).

Puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP) moet afzonderlijk worden verwerkt en gecontroleerd op fysische en chemische vervuiling. De volledige parameterlijst van het Vlarema (art. 2.3.2.1) moet hierbij worden gecontroleerd. Deze behandeling is daarom dan ook intensiever en kostelijker voor brekers.

Bij puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) kan de controle op milieuhygiënische kwaliteit worden beperkt tot enkele kritische parameters en wordt het sloopproces geattesteerd door Tracimat.

 

Onderscheid tussen drie traceerbaarheidsprocedures

Er zijn drie verschillende traceerbaarheidsprocedures ontwikkeld, afhankelijk van het bouwvolume van de betrokken gebouwen en de soort werken.

Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

  • Een uitgebreide traceringsprocedure voor sloop- en afbraakwerken van (1) gebouwen met een bouwvolume hoger dan 1.000 m³ en (2) bruggen en tunnels
  • Een vereenvoudigde traceringsprocedure voor sloop en afbraak van gebouwen met een bouwvolume kleiner dan of gelijk aan 1.000 m³
  • Een traceringsprocedure voor infrastructuurwerken, met uitzondering van bruggen en tunnels

 

Hoe werkt de traceerbaarheidsprocedure?

De procedures starten met de opmaak van een sloopopvolgingsplan, dat wordt opgemaakt door een bij Tracimat aangesloten deskundige. Het sloopopvolgingsplan bevat onder meer een inventaris van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, enkele aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Hierna dient de deskundige of bouwheer een conformiteitsverklaring aan te vragen bij Tracimat. De resultaten van het sloopopvolgingsplan en de conformiteitsverklaring moeten vervolgens worden opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

De aannemer dient de start van de sloop- en afbraakwerken minstens 24 uur op voorhand te melden aan Tracimat.

Afhankelijk van welke traceerbaarheidsprocedure men volgt, dient er na de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen een controlebezoek te worden uitgevoerd door een deskundige die bij Tracimat is aangesloten. De resultaten van dit controlebezoek worden gerapporteerd in een controleverslag.

Bovendien dient de aannemer, voorafgaandelijk aan de afvoer van het puin en/of verwerking van het puin op de werf, een verwerkingstoelating aan te vragen bij Tracimat.

De aannemer meldt het einde van de werken aan Tracimat vzw van zodra de sloop- en afbraakwerken afgerond zijn en al het puin werd afgevoerd en/of ter plaatse werd verwerkt.

Daarnaast meldt de breker de ontvangst van het puin (overeenkomstig de verwerkingstoelating) aan Tracimat aan de hand van een ontvangstbevestiging.

Tot slot dient de aannemer het sloopattest aan te vragen bij Tracimat, ten laatste 30 dagen na de oplevering van de sloop- en afbraakwerken. Tracimat levert dit sloopattest af indien haar volledige traceerbaarheidsprocedure correct werd doorlopen

 

Transitie naar een circulaire economie

Dit hele traceerbaarheidsproces bevordert de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. In een lineaire economie worden grondstoffen verzameld en vervolgens omgevormd tot producten die worden gebruikt tot ze uiteindelijk worden afgedankt als afval.

Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin er duurzaam wordt omgegaan met grondstoffen, onderdelen en producten waardoor zij hun waarde zo min mogelijk verliezen. Afgedankte materialen en producten moeten zoveel als mogelijk omgevormd worden tot nieuwe producten of minstens volledig recycleerbaar of afbreekbaar zijn.

 

Besluit

Vanaf 1 januari 2020 dient men rekening te houden met de verplichte traceerbaarheidsprocedure van Tracimat. Deze nieuwe verplichting vormt een onmiskenbaar onderdeel van de transitie naar een circulaire economie.

Indien u hierover vragen heeft, kan u steeds terecht bij Forum Advocaten.

Forum Advocaten onderscheidt zich door een relatiegerichte advocatuur. Daarbij worden mensen en hun ondernemingen steeds gezien als centrum van professionele (en andere) relaties. Ook de duurzame relatie met de omgeving speelt daarin een belangrijke rol. Het circulaire denken is dan ook een element dat Forum Advocaten bijzonder aanspreekt en met interesse opvolgt. Het verandert immers onze volledige relatie met afval en schept hiervoor nieuwe positieve en duurzame perspectieven.

 

Florentina Alimusaj & Reiner Tijs

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.