18 december 2019

Categorieën: Geen categorie

Forum advocaten: meester in ‘public affairs’

Met ‘Public Affairs’ (soms verengd tot ‘lobbyen’) bedoelt men alle activiteiten die een bedrijf of organisatie onderneemt om haar belangen onder de aandacht te brengen bij (belangrijke spelers binnen) de overheid. Forum Advocaten heeft op dit vlak een bijzondere expertise. We lichten graag toe wat dit precies inhoudt en we geven ook enkele belangrijke tips.    

 

Public affairs

Met ‘public affairs’ worden voornamelijk activiteiten van belangenbehartiging bedoeld die verband houden met de overheid.

Ons land kent nogal wat verschillende bestuursniveaus met elk hun onderscheiden bevoegdheden. Denk maar aan de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten, de provincies, gemeenten en districten, overheidsbedrijven, agentschappen. En ook de belangrijke rol van internationale organisaties en de Europese Unie mag niet vergeten worden.

Deze diverse overheden voeren dagelijks ‘beleid’. Dat wil zeggen dat zij keuzes maken ‘in het algemeen belang’ en/of over de aanwending van beperkte publieke middelen. Deze keuzes kunnen een belangrijke impact hebben op andere overheden, bedrijven en burgers. Denk daarbij aan het al dan niet vergunnen van bouwprojecten, het al dan niet toekennen of afschaffen van subsidies, het gunnen van overheidsopdrachten, het al dan niet opleggen van bepaalde belastingen edm.

Forum advocaten volgt voor zijn cliënten belangrijke beleidsactiviteiten proactief op en baant zich een weg door het labyrint van overheden om de belangen van zijn cliënten weerklank te laten vinden op het moment dat beleidskeuzes gemaakt worden.

 

Expertise

Forum advocaten heeft een bijzondere expertise in ‘public affairs’.

Vooreerst hebben we het voordeel ‘advocaat’ te zijn. We zijn gewend om met (veel) teksten om te gaan, deze te interpreteren en de kernboodschappen hieruit te distilleren. Zo kunnen we snel detecteren wat voor cliënten echt van belang is en zo kunnen we de beleidscontext proactief opvolgen en hierop anticiperen.

Als advocaat zijn we ook in staat om zeer nauwkeurig, helder én ook juridisch correct de belangen van onze cliënten scherp te stellen.

 

Vervolgens zijn we ook specialisten in het overheidsrecht. Dit is noodzakelijk om de structuur, organisatie, bevoegdheden en werking van de overheid goed te kunnen doorgronden. Dit is immers een eerste noodzakelijke vereiste om te weten welke overheid precies moet aangesproken worden en welke beslissingsmacht deze precies heeft.

Bovendien hebben we dagdagelijks contact met de diverse overheden. We hebben krediet opgebouwd en we zijn geen ‘vreemden’ voor elkaar. Daardoor ontstaat ook een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect, wat doorgaans een belangrijke randvoorwaarde is om tot positieve resultaten te kunnen komen.

Daarnaast onderscheidt Forum Advocaten zich door de focus op een ‘relatiegerichte advocatuur’. We zijn niet alleen specialisten in onze materie, maar we hebben ook (en vooral) aandacht voor de echte belangen van onze cliënten in hun relatie tot andere (professionele) spelers, waaronder de overheid.

Het gaat niet op de eerste plaats om recht hebben en gelijk krijgen, maar vooral om de zorg voor wat echt belangrijk is voor cliënten. En meestal zijn dat evenwichtige en uitgebalanceerde relaties, met klanten, in de onderneming, in de arbeidsrelatie, met de overheid,… Wij gebruiken het recht, niet om zomaar gelijk te krijgen, maar om de belangen van cliënten voorop te zetten en hun relaties waar mogelijk te behouden, te verbeteren of te herstellen. Dat is meestal niet door afstand te creëren, maar door contact te maken, in dialoog te gaan en te zoeken naar win-winsituaties. Daar zit de echte winst en daar zien wij onze eerste opdracht.

 

Aandachtspunten

Om bepaalde belangen bij de overheid op de agenda te krijgen zijn volgende zaken alleszins van groot belang:

Het uitvoeren van een degelijke ‘contextanalyse’. Men moet zich de vraag stellen welke de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen zijn van de boodschap die men wil brengen. Dit veronderstelt kennis van de maatschappelijke, juridische en beleidscontext. Het is nuttig en noodzakelijk de media te volgen. Maar de juridische en beleidscontext is zeer belangrijk. Forum advocaten volgt dagelijks de nieuwe wetgeving en rechtspraak op en is op de hoogte van de beleidsintenties van de overheden.
Het bepalen van de kernboodschappen. Daarbij is het belangrijk om gebruik te maken van de techniek van ‘outsidein thinking’. Vandaag de dag is het quasi onmogelijk om overheden zaken te laten doen die niet ingekleed en verkocht kunnen worden ten dienste van het algemeen belang. Men dient dan ook te zoeken hoe de eigen belangen gekoppeld kunnen worden aan het algemeen belang en onder de aandacht brengen welke win-winsituatie kan ontstaan. Overheden zijn bereid hiernaar te luisteren.
Het formuleren van de kernboodschappen. Deze moeten beknopt en helder omschreven worden, op basis van de contextanalyse en in functie van de geselecteerde stakeholders (overheden). Een Q&A document kan daarbij helpen. Dit is een document waarin alle mogelijke vragen en de antwoorden daarop worden uitgewerkt, zodat men voorbereid is en zodat in de organisatie iedereen op dezelfde wijze kan communiceren.
Het uitvoeren van een stakeholdersanalyse. Er moet bepaald worden ten aanzien van welke overheden en/of overheidspersonen de communicatie gericht zal worden. Men dient deze te identificeren, hun invloed in te schatten en trachten te begrijpen welke beslissingen zij kunnen nemen en wat de impact hiervan kan zijn.
Het bepalen van de strategie en tactiek. Het doel moet bereikt worden met (allicht) beperkte (financiële) middelen. Men dient dan ook een plan hebben en tactische keuzes te maken. Men dient o.a. te bepalen op welke overheden men zich zal concentreren en van welke media men zich hiervoor wil bedienen. Het is hier van belang om te beseffen dat beleidsmakers vaak weinig tijd hebben. De boodschap moet dan ook kort en krachtig gevat kunnen worden (twopager). Kabinetsmedewerkers kunnen dan weer behoefte hebben aan iets meer achtergrondinformatie (vb. aan de hand van een slide deck). Achterliggende studierapporten kunnen de geloofwaardigheid dan weer vergroten. Wel is het van belang om een duidelijke samenvatting te voorzien.  

 

Tips

In public affairs is het van belang om zeker rekening te houden met volgende tips:

Hou rekening met de juridische, maatschappelijke en beleidsmatige context
Volg (daarom) de zaken proactief op
Verbind het doel van uw onderneming en uw boodschap met het algemeen belang
Formuleer uw boodschap helder en krachtig (twopager, slide deck)
Zorg voor een grondige achterliggende onderbouwing van uw boodschap (studies, rapporten)
Richt u tot de relevante stakeholders
Bouw geloofwaardigheid op

 

Forum Advocaten als partner in ‘public affairs’

Forum advocaten combineert een uitgebreide expertise op het vlak van overheidsrecht met een relatiegerichte benadering van de aan haar toevertrouwde opdrachten. Zo vormen wij dé ideale partner voor het behartigen van uw belangen bij de overheid.

Wij helpen ondernemingen met het door ons opgebouwde krediet ook graag bij het verbinden van hun producten, diensten en boodschappen aan het algemeen belang. Daarmee worden de kansen op een zakelijke doorbraak significant verhoogd.

Neem gerust eens contact op en dan bepalen we samen de strategie en tactiek.

 

Auteur: Reiner Tijs

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.