11 oktober 2019

Categorieën: Bouwrecht

Vandaag treedt het nieuwe besluit inzake subsidiëring van grondwaardeverlies bij bebossing in werking

Met de inwerkingtreding van dit besluit tracht de Vlaamse regering tegemoet te komen aan de noodzaak om compenserende bebossing te realiseren en wil ze het bosareaal uitbreiden, de kwaliteit van het gevoerde bosbeheer verbeteren en de vele functies van het bos evenwichtig invullen. Er bestaan verschillende manieren om gronden te (her)bebossen en met dit besluit wordt er daartoe aldus een nieuwe mogelijkheid gecreëerd door subsidies toe te kennen ter compensatie van grondwaardevermindering bij bebossing.

 

Wat is een bos?

Of een groep bomen als bos wordt gedefinieerd, wordt bepaald door de aanwezigheid van bomen of struiken enerzijds en de aanwezigheid van een boseigen fauna en flora anderzijds. De ruimtelijke bestemming speelt geen rol bij de bepaling of een vegetatie als bos wordt gedefinieerd.  Ook de oppervlakte speelt geen rol, aldus het Agentschap voor Natuur en Bos.

 

Wanneer komt men in aanmerking voor de subsidie grondwaardeverlies?

Er worden in dit besluit heel wat vereisten gesteld, zowel aan de aanvrager van de subsidie als met betrekking tot de grond waarop de aanvraag voor de subsidie betrekking heeft.

 

Met betrekking tot de aanvrager

De aanvrager moet onder meer beschikken over de wettelijk vereiste toelatingen, vergunningen en adviezen omtrent bebossing én hij moet zich bovendien ook verbinden tot het naleven van enkele voorwaarden. Zo zal de aanvrager onder meer de nodige beheerwerken moeten uitvoeren om de bebossing in stand te houden, de bebossing uitvoeren op de wijze zoals bepaald in de aanvraag en het beboste perceel gedurende een periode van25 jaar niet opnieuw ontbossen, enzovoort.

Met betrekking tot de grond

Ook aan de grond worden er enkele voorwaarden gesteld. Zo moet de grond in eigendom zijn van de aanvrager of moet er een zakelijk recht op rusten dat bebossing toestaat. Daarnaast mag de grond niet aangewend worden voor een bebossing ter compensatie van een ontbossing, bijvoorbeeld bij een concrete aanvraag van een omgevingsvergunning tot ontbossing.

 

Subsidie voor de grondwaardeverlies

De subsidie grondwaardeverlies bedraagt een derde van het geïndexeerde bedrag per m², zoals vastgelegd in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 februari2001 (thans 3,50 euro/m²).

Het Agentschap voor Natuur en Bos is belast met het toezicht op de aanwending door de begunstigde van de toegekende subsidie. Zij kunnen steeds een controle ter plaatse uitvoeren en indien nodig, de subsidie terugvorderen. Dit zal onder meer het geval zijn wanneer men bovenvermelde voorwaarden niet naleeft of onvoldoende garanties hiertoe biedt.

 

Procedure voor de aanvraag, toekenning en betaling van de subsidie

De aanvraag van een subsidie grondwaardeverlies moet allereerst een verplicht aantal elementen bevatten. Zo zal men onder meer een situatieplan moeten indienen met een overzicht van eventuele inrichtingswerken en de effectief te bebossen gronden. Daarnaast moet men ook een engagementsverklaring en een plan van aanpak indienen, waarin een stappenplan met omschrijving van bebossing en de communicatie over de uitvoering en de resultaten van de bebossing worden opgenomen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat na of de ingediende aanvraag volledig is, beoordeelt de ontvankelijke aanvraag en brengt daarover binnen een termijn van 90 dagen vanaf de datum van de ontvangst van de volledige en ontvankelijke aanvraag een advies uit aan de Vlaamse minister die bevoegd is voor de landinrichting en het natuurbehoud.

Deze minister zal dan beslissen over de eventuele toekenning van de subsidie uiterlijk 30 dagen na de ontvangst van bovengenoemd advies.

Indien u denkt in aanmerking te komen voor een subsidie grondwaardeverlies of enkele vragen hieromtrent heeft, kan u steeds bij ons terecht voor verdere inlichtingen.

 

Auteurs: Florentina Alimusaj & Reiner Tijs

Reiner Tijs

Reiner Tijs is gespecialiseerd in het overheidsrecht en het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu). Hij kan bogen op ruime expertise, jarenlange ervaring en een breed netwerk. Reiner is authentiek en geloofwaardig. Hij benut de kracht van een sterke juridische argumentatie.