8 oktober 2018

Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108/2

Naar aanleiding van advies nr. 2.091 van 24 juli 2018 van de Nationale Arbeidsraad werd de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 geëvalueerd en gewijzigd. Deze cao heeft betrekking op opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, die de horeca aan de kust vaak gebruikt om piekdagen in de zomer te kunnen overbruggen. De bestaande cao nr. 108 werd gewijzigd voor wat betreft het begrip “nood aan flexibiliteit” en de informatie- en raadplegingsprocedure. Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid kunnen enkel gebruikt worden wanneer de “nood aan flexibiliteit” wordt bewezen. Onder het begrip “nood aan flexibiliteit” verstaan we voortaan het volgende: “de nood aan flexibiliteit wordt door de gebruiker bewezen voor zover en in de mate dat het werkvolume bij de gebruiker afhankelijk is van externe factoren of het werkvolume sterk fluctueert of gekoppeld is aan de aard van de opdracht”. Dit wil zeggen dat het aantal opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid voortaan in verhouding dient te zijn met de bewezen nood aan flexibiliteit. De informatie- en raadplegingsprocedure wordt in dat kader versterkt doordat de ondernemingsraad en de vakbondsafvaardiging een belangrijkere rol zullen spelen. Zij ontvangen immers gedetailleerde informatie over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, het aantal dagcontracten, het bewijs van de “nood aan flexibiliteit”, enz. Zij worden bovendien jaarlijks geraadpleegd over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid binnen de onderneming. Cao nr. 108 wordt om de twee jaar geëvalueerd is. De wijzigingen die thans werden aangebracht aan de bestaande cao treden in werking vanaf 1 oktober 2018.