25 januari 2024

Wetswijziging alert: verken de nieuwe horizonten van de gerechtelijke reorganisatieprocedure

In het dynamische landschap van het Belgische rechtssysteem heeft een recente hervorming de schijnwerpers gericht op de gerechtelijke reorganisatieprocedure. Als een cruciaal instrument voor ondernemingen die zich in financiële moeilijkheden bevinden, heeft de vernieuwde aanpak de juridische kaart opnieuw getekend.

De wet is op 1 september 2023 in werking getreden.

Soorten gerechtelijke reorganisatieprocedures

Sinds 1 september 2023 zijn er nieuwe breuklijnen ingevoerd in het insolventierecht, waaronder de besloten en de openbare reorganisatieprocedure, alsook tussen kmo’s en grote ondernemingen.

De openbare gerechtelijke reorganisatieprocedure

De naam zegt het zelf, deze vorm van gerechtelijke reorganisatie is openbaar en is te vergelijken met de vorm die reeds bestond voor 1 september 2023.

Een opvallende verschuiving markeert het speelveld: kapitaalhouders, oftewel aandeelhouders, worden vanaf nu buiten spel gezet. In het bijzonder betekent dit dat als een schuldenaar een rechtspersoon is, het bestuur geen goedkeuring meer hoeft te zoeken bij de algemene vergadering of specifieke kapitaalhouders alvorens een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie in te dienen.

Deze verandering gooit niet alleen de deuren open naar een meer transparante aanpak, maar betekent ook dat de weg naar juridische herstructurering nu vrijer is. Bestuurders hebben de bevoegdheid om onafhankelijk stappen te ondernemen, zonder te hoeven wachten op de groene lichten van vergaderzalen.

Daarnaast werd de periode van opschorting (i.e. de periode van opschorting waarbij u uw ‘oude’ schuldeisers niet meer moet betalen) verkort. Voortaan geldt er een opschorting van 4 maanden i.p.v. 6 maanden.

Verder kan u geen gebruikmaken van de mini-opschorting (i.e. periode van opschorting voorafgaand aan de goedkeuring van uw verzoekschrift) indien uw verzoekschrift wordt neergelegd binnen de 12 maanden (i.p.v. 6 maanden) na een eerder gedaan verzoek, dit om misbruiken tegen te gaan.

Ten slotte wordt er binnen het collectief akkoord een onderscheid gemaakt tussen kmo’s en grote ondernemingen. De openbare procedure voor kmo’s is voortaan de nieuwe standaardprocedure.

De besloten gerechtelijke reorganisatieprocedure

Voortaan kan u ervoor opteren om een besloten gerechtelijke reorganisatieprocedure op te starten. Hierbij blijft de gehele procedure vertrouwelijk; dit houdt in dat niemand weet heeft van de procedure, behalve de betrokken schuldeisers.

Deze procedure is een optie in geval van dreigende insolventie, tenzij dit niet in het collectieve belang van de schuldeisers is, waardoor men moet kiezen voor de openbare procedure.
De toewijzing verloopt quasi automatisch indien het verzoek uitgaat van de schuldenaar of de meerderheid van de kapitaalhouders (lees: aandeelhouders). Het verzoek hiertoe start door de aanstelling van een herstructureringsdeskundige die het volledige proces zal begeleiden.

In de besloten vorm geldt er geen algemene opschorting, aangezien de procedure vertrouwelijk is. Echter, de herstructureringsdeskundige heeft de bevoegdheid om bij de voorzitter van de ondernemingsrechtbank een specifieke opschorting aan te vragen.

Zelfs binnen de besloten procedure is er nog steeds keuze tussen een minnelijk akkoord en een collectief akkoord. In het geval van een collectief akkoord wordt ook hier een onderscheid gemaakt tussen kmo’s en grote ondernemingen.

Voor het opstellen van een gerechtelijk reorganisatieplan is voortaan een checklist ter beschikking gesteld via KB, met name het KB van 24 september 2023 tot vaststelling van een checklist voor reorganisatieplan van kleine en middelgrote ondernemingen.

Heeft u vragen omtrent de nieuwe wetgeving inzake de gerechtelijke reorganisatieprocedure of wenst u er een op te starten? Neem dan zeker contact op met onze gespecialiseerde advocaten in het vennootschapsrecht zodat wij u op maat kunnen adviseren. Ook voor al uw andere vragen met betrekking tot het ondernemingsrecht en vennootschapsrecht kan u bij ons terecht.

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.