22 januari 2024

De Vastgoedmakelaarswet in een modern en versoepeld jasje!

De gewijzigde Vastgoedmakelaarswet werd op 22/01/2024 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt in werking op 01/02/2024. Met de wetswijziging verandert de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar. Zo zal het vanaf nu eenvoudiger zijn om uw vastgoedmakelaarsvennootschap te laten erkennen door het BIV en uw persoonlijke aansprakelijkheid op die manier maximaal te beperken. De wetswijziging houdt onder meer een versoepeling in van de voorwaarden waaronder een rechtspersoon het beroep van vastgoedmakelaar mag uitoefenen.

De vennootschap als vastgoedmakelaar

Onder bepaalde strikte voorwaarden was het reeds toegestaan dat rechtspersonen het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen. De rechtspersoon zal dan worden ingeschreven op de lijst van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

De nieuwe wet versoepelt op volgende vlakken:

  • Eerder mochten enkel natuurlijke personen optreden als bestuurder van de rechtspersoon-vastgoedmakelaar. Thans mag ook een rechtspersoon lid zijn van het bestuursorgaan. Wel moet de vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon steeds een beroepsbeoefenaar zijn (artikel 10 §1 1° Vastgoedmakelaarswet dd. 11/02/2013).
  • Conform artikel 10 §1 1° Vastgoedmakelaarswet dd. 11/02/2013 dienden alle leden van het bestuursorgaan beroepsbeoefenaars te zijn. Dit wordt herleid naar meer dan 50%. Enkel deze beroepsbeoefenaars mogen rechtstreeks handelingen verrichten in verband met de uitvoering van het beroep.
  • Voorheen diende het doel en de activiteit van de rechtspersoon-vastgoedmakelaar beperkt te zijn tot het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. De nieuwe wet staat de rechtspersoon-vastgoedmakelaar toe om andere activiteiten op te nemen in zijn voorwerp/doel (wijziging artikel 10 §1 2° Vastgoedmakelaarswet dd. 11/02/2013). Deze andere activiteiten mogen evenwel niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
  • Conform artikel 10 §1 3° Vastgoedmakelaarswet dd. 11/02/2013 diende ten minste 60% van de aandelen alsook van de stemrechten, in het bezit te zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd werden het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen. Dit werd zowel voor wat betreft de aandelen als voor wat betreft de stemrechten geschrapt.

Inschrijving op Tableau wegens aantoonbare relevante beroepservaring

De persoon die kan aantonen dat hij pertinente beroepservaring heeft, kan vanaf nu worden ingeschreven als titularis op het Tableau. Het kan gaan om iemand die op voltijdse basis als werknemer optrad, maar ook bijvoorbeeld iemand die eerder optrad als architect of notaris (bepaalde intellectuele beroepen).

Het dient te gaan om een relevante voltijdse beroepservaring gedurende 6 jaar, en dit tijdens de periode van 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag tot inschrijving op het Tableau.

Indien men deze relevante beroepservaring kan aantonen (bewijs door alle middelen is toegestaan) en de Uitvoerende Kamer van het BIV beschouwt deze ervaring als zijnde afdoende, dan mag men meteen de bekwaamheidsproef afleggen en dient men geen stage te doorlopen. De ervaring wordt dan beschouwd als gelijkwaardig aan de tijdens de stage verworven kennis.

Schrapping of schorsing als tuchtsanctie: ook niet als werknemer beroep uitoefenen

De uitvoerende kamer van het BIV kan de vastgoedmakelaar van wie bewezen is dat hij zijn plichten heeft verzuimd, bestraffen met onder andere een schorsing of een schrapping.

De nieuwe wet preciseert dat het desbetreffende BIV-lid in voorkomend geval het beroep ook niet in dienstverband mag uitoefenen zolang voormelde tuchtsanctie loopt. Op die manier wenst de wetgever te voorkomen dat men de schrapping of schorsing kan ontduiken door verder als werknemer werkzaam te blijven. Dat maakt de tuchtsancties en controle immers ondoeltreffend en schaadt het imago van het beroep van vastgoedmakelaar evenals het BIV.

Heeft u vragen? Neem dan zeker contact op met onze één van onze advocaten vastgoedrecht met diepgaande expertise in vastgoedbemiddeling zodat wij u op maat kunnen adviseren.

Annelies Janssen & Frederic Rosiers

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.