19 december 2023

Als vastgoedmakelaar een eigen pand verkopen? Het kan, maar wees voorzichtig!

Stel: u bent vastgoedmakelaar en u hebt een aantal panden in eigendom dewelke u wenst te verkopen. Waarmee dient u volgens het BIV rekening te houden? U leest het hier.

Verkoop van een eigen pand versus bemiddeling

U dient duidelijk aan te geven of u optreedt als eigenaar van het pand dan wel als bemiddelende vastgoedmakelaar.

De hoedanigheid waarin u als vastgoedmakelaar tussenkomt, dient ontegensprekelijk duidelijk te zijn. Dit geldt ook indien u als vastgoedmakelaar bestuurder bent van een vennootschap dewelke een eigendom te koop stelt.

Voor de verkoop van een eigen pand is geen opdracht nodig. Men kan de verkoop zelf bewerkstelligen van een eigen pand via het vastgoedkantoor, maar er dient volledige transparantie te worden verleend, en dit te rekenen vanaf de publiciteit.

U dient dus al in uw eerste publicatie duidelijk te vermelden dat het desbetreffende pand voor eigen rekening wordt verkocht.

Om verwarring hieromtrent te vermijden, is het aangewezen géén briefpapier van het vastgoedkantoor te gebruiken.

Wees gewaarschuwd: het BIV kan u schorsen!

De Uitvoerende Kamer van het BIV oordeelde middels een recente tuchtbeslissing dat de makelaar die een pand had verkocht dat zijn vennootschap zelf in eigendom had, deontologisch diende te worden gesanctioneerd met een schorsing van één dag gezien in de pandfiche niet duidelijk werd aangegeven dat het een eigen pand betrof.

In de navolgende aankoopbelofte had de makelaar voorgehouden als zou hij bemiddelen voor zijn opdrachtgever terwijl het goed in eigendom was van zijn eigen vennootschap (waarvan de makelaar zelf bestuurder was).

Het BIV-nummer van de desbetreffende makelaar stond tevens vermeld in de belofte waardoor het leek dat hij effectief optrad als bemiddelende makelaar.

Tevens werd voorzien in een clausule waarbij een schadevergoeding van 3% verschuldigd zou zijn aan de makelaar indien de verkoper of koper zouden afzien van ondertekening. Dit impliceert met andere woorden dat de makelaar een som aan zichzelf verschuldigd zou kunnen zijn.

Deze werkwijze impliceert volgens de Uitvoerende Kamer een inbreuk op volgende artikels uit de Plichtenleer:

  • Artikel 39 van de Plichtenleer dat stelt dat de vastgoedmakelaar elk belangenconflict dient te vermijden
  • Artikel 55 van de Plichtenleer dat preciseert dat men niemand mag misleiden met betrekking tot de essentiële kenmerken van het aangeboden goed.

De opgelegde tuchtsanctie van één dag schorsing impliceert evenzeer dat de betrokken vastgoedmakelaar geen stagemeester kan worden of blijven totdat deze eerherstel heeft bekomen.

Heeft u vragen? Neem dan zeker contact op met een advocaat vastgoedrecht, gespecialiseerd in vastgoedtransacties, zodat wij u op maat kunnen adviseren.

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.