20 september 2023

Opgepast! De deadline tot het aanpassen van uw statuten aan het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nadert

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019 en is sinds 1 januari 2020 van toepassing op alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

Indien u een vennootschap heeft opgericht voor 1 mei 2019, moeten uw statuten tegen uiterlijk 31 december 2023 zijn aangepast aan het WVV.

Het WVV bepaalt immers dat de statuten van alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen moeten overeenstemmen met de bepalingen van het WVV voor 1 januari 2024.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

1. Vereenvoudigde rechtsvormen: Het WVV introduceert nieuwe rechtsvormen en schaft sommige oude af. Vennootschappen moeten hun rechtsvorm evalueren en wijzigen als dat nodig is.
2. Bestuursstructuur: De regels met betrekking tot bestuurders en hun aansprakelijkheid zijn gewijzigd. Statuten moeten worden aangepast om deze nieuwe regels op te nemen.
3. Kapitaalregels: Het concept van het minimumkapitaal is afgeschaft. Vennootschappen moeten hun kapitaalstructuur heroverwegen en mogelijk aanpassen.
4. Statutaire zetel: Het WVV vereist dat de statutaire zetel van de vennootschap in België wordt gehouden. Als uw statutaire zetel elders is gevestigd, moet dit worden gewijzigd.

Wat moet u doen?

Om uw vennootschap of vereniging in overeenstemming te brengen met het WVV, moet u de volgende stappen nemen:

1. Grondige evaluatie: Laat uw huidige statuten grondig analyseren om te bepalen welke wijzigingen nodig zijn.
2. Statutenwijziging: Laat aangepaste statuten opstellen en goedkeuren door de algemene vergadering.
3. Notariële akte: De statutenwijziging moet via een notariële akte worden vastgelegd.
4. Publicatie: Zorg ervoor dat de gewijzigde statuten worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
5. Aanpassing andere documenten: Vergeet niet om andere documenten zoals het aandeelhoudersregister, de benoemingsakte van bestuurders, enzovoort, bij te werken.

Het is belangrijk om op tijd actie te ondernemen, want het niet naleven van de nieuwe wetgeving kan leiden tot juridische complicaties. Raadpleeg een juridisch adviseur om u door dit proces te begeleiden en ervoor te zorgen dat uw organisatie in overeenstemming is met het WVV vóór de deadline van 1 januari 2024.

Deze veranderingen kunnen een kans zijn om uw organisatie te optimaliseren en te moderniseren, maar het is van vitaal belang om dit zorgvuldig en tijdig aan te pakken om onaangename verrassingen te voorkomen.

Heeft u vragen omtrent de aanpassing van uw statuten aan het nieuwe WVV? Neem dan zeker contact op met een gespecialiseerd advocaat vennootschapsrecht zodat wij u op maat kunnen adviseren. Ook voor al uw andere vragen met betrekking tot het ondernemingsrecht en vennootschapsrecht kan u bij ons terecht.

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.