8 maart 2022

Een klacht bij het BIV – en nu?

U bent vastgoedmakelaar en u krijgt een brief van het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) in de bus. In deze brief wordt meegedeeld dat er door uw opdrachtgever dan wel een kandidaat-koper of kandidaat-huurder een klacht werd ingediend. U zou de desbetreffende persoon onheus hebben behandeld. Hoe moet het nu verder? Wat wordt er van u verwacht? En vooral, kan het BIV u zomaar een sanctie opleggen?

Over wat gaat de klacht?

Het BIV kan zich enkel uitspreken over klachten die betrekking hebben op de deontologie van de vastgoedmakelaar. Indien de klager meent dat er een inbreuk is gepleegd op het Reglement van de Plichtenleer, dan kan de klager hiervoor het BIV aanspreken.

Het BIV kan zich evenwel niet uitspreken over klachten die betrekking hebben op burgerrechtelijke kwesties die niets met de deontologie te maken hebben. Hiervoor dient de klager naar de bevoegde burgerlijke rechtbank te stappen.

U dient voor de Uitvoerende Kamer bij het BIV te verschijnen

De rechtskundig assessor zal de ontvangen klacht onderzoeken en u als vastgoedmakelaar aanschrijven om te verschijnen voor de Uitvoerende Kamer indien hij van oordeel is dat een tuchtrechtelijke vervolging op zijn plaats is.

Vanaf dat moment hebt u de mogelijkheid om het dossier in te zien zodat u met kennis van zaken verweer kan voeren.

Voorafgaand aan de zitting evenals op de zitting zelf kan u als vastgoedmakelaar uw standpunt te kennen geven, verweer voeren en eventuele stukken voegen waaruit blijkt dat u wel degelijk hebt voldaan aan uw deontologische plichten.

Belangrijk om weten is dat u beroep kan doen op een advocaat die voor u kan verschijnen, zodat u niet zelf persoonlijk aanwezig dient te zijn ter zitting (tenzij de Uitvoerende Kamer hiernaar expliciet zou vragen). Uw advocaat zal zijn tussenkomst melden en uw belangen ter zitting behartigen.

Welke sancties kan het BIV u opleggen?

Indien de Uitvoerende Kamer na beraadslaging van oordeel is dat u als vastgoedmakelaar de deontologische regels met de voeten hebt getreden, kan zij één van volgende tuchtsancties opleggen, eventueel met opschorting dan wel uitstel onder voorwaarden:

Waarschuwing: u mag uw beroepsactiviteiten blijven verderzetten
Berisping: u mag uw beroepsactiviteiten blijven verderzetten
Schorsing: u mag tijdelijk (max.2 jaar) uw beroepsactiviteiten in België niet uitvoeren
Schrapping: uw erkenning als vastgoedmakelaar wordt in België definitief geschrapt

Tevens heeft de Uitvoerende Kamer de mogelijkheid om u te verplichten een bijkomende opleiding te volgen.

In geen enkel geval zal u aan de klager een schadevergoeding verschuldigd zijn. Indien de klager dit beoogt, dient hij hiervoor een burgerrechtelijke procedure op te starten bij een bevoegde rechtbank.

Kan u in beroep gaan tegen een uitspraak van het BIV?

De beslissing van de Uitvoerende Kamer is vatbaar voor hoger beroep bij de Kamer van Beroep. U kan hoger beroep aantekenen binnen 30 dagen na kennisgeving van de beslissing van de Uitvoerende Kamer.

De klager heeft deze mogelijkheid tot hoger beroep niet, gezien het een tuchtprocedure en geen burgerrechtelijke procedure betreft.

Heeft u vragen over een door u ontvangen klacht bij het BIV inzake een beweerde deontologische inbreuk? Neem dan zeker contact op met onze specialisten vastgoedbemiddeling zodat wij u op maat kunnen adviseren.

Frederic Rosiers & Annelies Janssen

Contacteer een specialist vastgoedbemiddeling

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.