27 augustus 2021

De leverancier van uw bouwmaterialen is failliet: wat dient u te doen?

U bent er als aannemer mogelijk al eens mee geconfronteerd geweest: u bestelt bouwmaterialen bij één van uw leveranciers, maar tussen het moment van de bestelling en de levering gaat uw leverancier failliet. Hoe gaat u dan te werk om het project waarmee u bezig was toch nog te voltooien met zo min mogelijk vertraging en zonder op juridisch vlak uit de bocht te gaan?

Wat met uw contract met de leverancier?

Uw contract met de leverancier komt door het faillissement niet zomaar ten einde en dus ook de bestelling die u deed, komt niet zomaar te vervallen. U kan dus niet plots gaan en staan waar u wil. Hoe gaat u nu best te werk om dit verder netjes af te handelen?

U neemt best contact op met de curator van het faillissement om na te gaan of hij/zij het contract nog wel wenst uit te voeren. U kan de curator online terugvinden via het Belgisch Staatsblad of de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) door de gegevens van uw leverancier online in te geven.

Wanneer de curator nalaat om u te antwoorden, stuurt u hem een aangetekend schrijven waarin u hem/haar vraagt of de gefailleerde leverancier het contract nog verder wenst uit te voeren. Indien de curator nalaat om u binnen de 15 dagen van een antwoord te voorzien, bent u vrij om elders de bestelling te plaatsen. Door het nalaten om u van een antwoord te voorzien, mag u er immers vanuit gaan dat de curator het contract niet verder wenst te zetten. U bevestigt dit dan nadien best nog even op schriftelijke wijze.

Wanneer de curator u wel contacteert om te melden dat de gefailleerde leverancier de bestelling niet meer zal leveren, draagt u er best zorg voor dat u hiervan steeds een schriftelijk bewijs heeft om eventuele latere discussies te vermijden. U kan dan vervolgens uw bestelling elders plaatsen. Ook wanneer de curator u meldt dat de gefailleerde de bestelling wel zal leveren, draagt u overigens best zorg voor een schriftelijk bewijs.

Uiteraard vraagt dit alles de nodige opvolging en gaat er in het slechtste geval ook wel wat tijdverlies mee gepaard. U kan er echter voor kiezen om deze administratieve rompslomp te vermijden indien er zich een faillissement zou voordoen, door bij het plaatsen van de bestelling de afspraak te maken dat in geval van faillissement van uw leverancier het contract automatisch van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een einde neemt.

Wat met eventuele openstaande facturen?

Van zodra u weet heeft van het feit dat uw leverancier failliet is en u nog openstaande facturen van de leverancier dient te betalen, mag u niet langer betalen aan de gefailleerde maar dient u te betalen aan de curator. U gaat dus niet zonder meer in op loutere verzoeken van de gefailleerde om tot betaling over te gaan.

Wanneer de goederen waarvoor u nog betaling verschuldigd bent gebreken vertonen, kan u best met de curator in overleg treden om tot een regeling te komen.

Wat als u echter zelf nog gerechtigd bent op betaling(en) vanwege uw leverancier? Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn omdat u al een voorschot heeft betaald voor de levering of omdat u een schadevergoeding wil claimen ten gevolge van de annulatie van uw bestelling door de curator. In dat geval kan u een aangifte van schuldvordering indienen in het faillissement via Regsol (Centraal Register Solvabiliteit). De kans op recuperatie is echter eerder beperkt, omdat u de bevoorrechte schuldeisers zal moeten laten voorgaan.

Heeft u vragen over een failliete leverancier? Neem dan zeker contact op met onze specialisten bouwrecht zodat wij u op maat kunnen adviseren. Ook voor al uw andere vragen met betrekking tot bouw kan u bij ons terecht.

Sid Van Wellen en Ilse De Geyter

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.