23 augustus 2021

De toekomstige aanpassingen aan de ‘Wet Betalingsachterstand’: wat verandert er voor u?

Als ondernemer bent u uiteraard vertrouwd met de zogenaamde ‘Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties’ van 07.08.2002. Het is nl. de wet die van toepassing is op uw commerciële relaties met andere ondernemers (en dus niet op particulieren!) die in het leven werd geroepen om u als ondernemer te beschermen tegen wanbetalers.

Zo bepaalt deze wet onder meer binnen welke termijn uw facturen betaald dienen te worden en welke extra’s (interesten, schadebeding,…) er aangerekend kunnen/dienen te worden indien er niet binnen die termijn betaald werd.

In het Parlement werden er nu op 15.07.2021 een aantal aanpassingen aan deze wet gestemd, die tot doelstelling hebben om u als ondernemer nog beter te gaan beschermen tegen wanbetalers. De wet is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad maar van zodra dit gebeurt, wordt deze toepasselijk vanaf de eerste dag van de zesde maand daaropvolgend.

 

Wat zal er gewijzigd worden?

Een klant zal niet langer ongebreideld om een langere betalingstermijn kunnen verzoeken dan de termijn die u normaliter gunt. De eventuele uitbreiding wordt immers begrensd, nu de betalingstermijn maximaal 60 kalenderdagen mag bedragen. Wanneer uw klant deze termijn toch tracht te omzeilen door in het contract of de algemene voorwaarden op te nemen dat hij/zij een langere termijn wenst, is die clausule nietig en wordt er automatisch teruggevallen op de betalingstermijn van 30 kalenderdagen zoals voorzien in de wet.

Ook het rekken van de betalingstermijn via een ‘verificatie-periode’ waarin uw klant eerst de goederen en diensten wil controleren in functie van wat contractueel afgesproken werd, wordt aan banden gelegd. Deze ‘verificatie-periode’ gaat nu integraal deel uitmaken van de betalingstermijn. De betalingstermijn begint dus niet langer pas te lopen na de verificatie-periode, net omwille van het feit dat hier voordien misbruik van gemaakt werd door op die manier de betalingstermijn te gaan rekken.

Ook wat de interesten betreft, zal er een aanpassing doorgevoerd worden. Zo zal u vanaf nu automatisch op interesten gerechtigd zijn bij laattijdige betaling, zonder dat u daarvoor eerst een ingebrekestelling dient te versturen.

Dit automatisch aanrekenen van de interesten in geval van vertraging kan de schuldenaar enkel verhinderen door aan te tonen dat de vertraging niet aan hem te wijten viel.

Ten slotte kan uw contractant niet langer contractueel vastleggen wat de ontvangstdatum van de factuur is. De werkelijke datum van ontvangst van de factuur is dus ook effectief de ontvangstdatum. Uiterlijk op het moment van ontvangst van de goederen of het presteren van de diensten dient uw contractant dan ook alle nodige informatie te bezorgen opdat u uw factuur correct kan opstellen.

 

Vormen de wijzigingen een meerwaarde?

De wijzigingen hebben tot doel dat u als ondernemer nog beter beschermd zal worden tegen slecht betalingsgedrag vanwege andere ondernemers. Men tracht daarbij vooral zorg te dragen voor het feit dat kleinere ondernemers niet zomaar akkoord moeten gaan met voorwaarden die sterkere marktspelers hen opdringen en die hen zo mogelijk in de problemen kunnen brengen. Dit betracht men te bereiken door sommige van deze voorwaarden te verbieden dan wel door deze te beperken in de tijd. De doorgevoerde aanpassingen lijken ons daarom zeker en vast een extra stap in de goede richting.

 

Wat met eventuele openstaande facturen?

Heeft u vragen over uw factuur of contractsvoorwaarden? Neem dan zeker contact op met onze specialisten ondernemingsrecht zodat wij u op maat kunnen adviseren. Ook voor al uw andere vragen met betrekking tot ondernemingsrecht kan u bij ons terecht.

Sid Van Wellen en Ilse De Geyter

Contacteer onze specialisten ondernemingsrecht

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.