10 april 2020

Categorieën: Sociaal recht

Paasvakantie en corona: wat met uw geplande vakantiedagen en de wettelijke feestdagen?

Veel werknemers nemen in de paasvakantie enkele dagen vakantie om zich te ontspannen, recreatieve activiteiten te doen, te reizen of voor de kinderen te zorgen. Door de huidige omstandigheden inzake corona kunnen veel van die plannen echter niet doorgaan. Kan een werknemer in dat kader zijn reeds geplande vakantiedagen nog verplaatsen? En wat met Paasmaandag?

 

Het recht én de plicht om vakantie op te nemen

Een werknemer heeft het recht om vakantie op te nemen. Meer nog: een werknemer heeft de verplichting om alle wettelijke vakantiedagen op te nemen tegen uiterlijk 31 december van het betrokken vakantiejaar. De wettelijke vakantiedagen mogen immers in principe niet worden overgedragen naar het volgende jaar. De werkgever heeft in dat kader de verplichting om toe te zien op het feit dat de werknemer zijn wettelijke vakantiedagen opneemt voor het einde van het betrokken vakantiejaar.

De bedienden die weigeren om hun wettelijke vakantiedagen op te nemen, maken geen aanspraak op vakantiegeld voor de vakantiedagen die zij niet hebben opgenomen op voorwaarde dat de werkgever hen hieromtrent in gebreke heeft gesteld. De arbeiders daarentegen hebben sowieso recht op het volledige vakantiegeld, ongeacht of zij alle wettelijke vakantiedagen hebben opgenomen of niet.

Als het voor de werknemer onmogelijk zou zijn om de wettelijke vakantiedagen op te nemen, bv. door een langdurige ziekte of door een ongeval, moet het vakantiegeld uiterlijk op 31 december wordt uitbetaald.

 

Mag je de geplande vakantiedagen zomaar wijzigen?

De wettelijke vakantiedagen kunnen niet eenzijdig worden vastgelegd. Noch de werkgever, noch de werknemer kan dus eenzijdig beslissen wanneer hij de wettelijke vakantiedagen worden opgenomen.

Er is altijd een akkoord nodig tussen de werkgever en de werknemer. Dit akkoord wordt meestal gesloten wanneer een werknemer aan zijn werkgever gevraagd heeft om vakantie op te nemen en de werkgever dit heeft bevestigd.

Dergelijk akkoord kan niet zomaar eenzijdig worden ingetrokken of worden gewijzigd, noch door de werkgever, noch door de werknemer. Voor een wijziging van de vakantie is steeds een akkoord tussen de werknemer en de werkgever vereist.

Als je uw skivakantie nu reeds gepland hebt, maar deze niet doorgaat omwille van de coronamaatregelen, dan wordt het wellicht gewoon thuis uw vakantie doorbrengen – probeer er dan het beste van te maken!

 

Wat als de werknemer technisch werkloos is?

Veel werknemers zijn omwille van het coronavirus technisch werkloos wegens overmacht (zie hieromtrent ons blogbericht van 20 maart 2020). Heeft de werknemer dan recht op vakantie en vakantiegeld?

Het is perfect mogelijk om vakantie op te nemen gedurende de technische werkloosheid. Indien men de vakantiedagen evenwel wil wijzigen, dan is hiervoor een akkoord nodig van de werkgever en de werknemer, zoals hierboven uiteengezet werd.

Tijdens deze vakantiedagen zal de technisch werkloze werknemer echter geen werkloosheidsuitkeringen ontvangen. Deze dagen komen echter wel in aanmerking voor de berekening van het vakantiegeld, dat de bediende ontvangt van de werkgever en de arbeider van de vakantiekas.

 

Wat met wettelijke feestdagen voor technisch werklozen?

In principe heeft een werknemer recht op 10 wettelijke feestdagen. In de huidige stand van zaken zullen de coronamaatregelen zich (wellicht) uitstrekken tot twee wettelijke feestdagen: paasmaandag op 13 april 2020 en de Dag van de Arbeid op 1 mei 2020 (indien er effectief een verlenging van de maatregelen zou worden aangekondigd). Daar komt eventueel nog pinkstermaandag op 1 juni 2020 bij indien de maatregelen nog verder verlengd zouden worden.

Het Feestdagenbesluit van 1974 bepaalt dat de werknemer het recht op loon behoudt voor de feestdagen die vallen binnen de periode van veertien dagen die volgt op de aanvang van de schorsing van de verrichting van de arbeid wegens de tijdelijke gevolgen van een geval van overmacht. Voor de feestdagen die zouden vallen na deze periode van 14 dagen, zal de werknemer recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

Afhankelijk van de dag waarop de schorsing wegens overmacht heeft aangevangen, zullen de wettelijke feestdagen door de werkgever aldus betaald worden.

In sommige ondernemingen werken werknemers echter één (of meerdere) dag(en) per week en zijn de werknemers de andere dagen tijdelijk werkloos. In dat geval start de periode van 14 dagen telkens opnieuw wanneer een dag van tijdelijke werkloosheid gevolgd wordt door een dag waarop de werknemer werkt, waardoor de feestdagen de facto door de werkgever worden betaald.

Indien u nog verdere vragen zou hebben met betrekking tot het recht op vakantie in het algemeen of de vakantiedagen die specifiek tijdens deze coronacrisis vallen, mag u ons uiteraard steeds contacteren. Wij zijn steeds bereid u hierin te adviseren of bij te staan.

 

Maxime Jeanray & Jana Kern