30 maart 2020

Categorieën: Overheidsrecht

Vormt de corona-pandemie een gegronde reden voor het uitstel van de algemene vergadering binnen de VME?

Het betreft een vraag die bij veel syndici alsook vele mede-eigenaars reeds de afgelopen weken rees. De Minister van Justitie bleef niet doof voor deze pertinente vraag om verduidelijking en kondigde in een persbericht van 29 maart 2020 aan dat hij een eerste pakket volmachtsbesluiten aan de Regering had voorgelegd. Deze besluiten hebben voorlopig 19 april 2020 als einddatum omdat dan opnieuw een evaluatie zal plaatsvinden van de maatregelen die momenteel van toepassing zijn.

De volmachtsbesluiten hebben tot doel om met de vereiste aandacht voor de volksgezondheid, de continuïteit van de rechtsbedeling te waarborgen en bieden daarbij ook een antwoord op bovenvermelde vraag van de syndici.

Algemene vergaderingen tot 19.04.2020 kunnen voorlopig niet doorgaan

De Minister van Justitie meent, naar ons inziens terecht, dat algemene vergaderingen binnen VME’s niet langer kunnen doorgaan zolang de corona-maatregelen gelden, gelet op het feit dat onnodige fysieke bijeenkomsten vermeden dienen te worden. Bovendien tellen heel wat VME’s een aanzienlijke groep van oudere, kwetsbare mensen onder hun mede-eigenaars zodat samenkomen onverantwoord zou zijn.

Zijn er dan alternatieve oplossingen?

Een schriftelijke behandeling als alternatief is gelet op de leeftijdscurve van de mede-eigenaars niet werkbaar, naast het feit dat heel wat syndici daar technisch ook niet op voorbereid zijn. In het verleden heeft de wetgever om diezelfde redenen ook steeds bewust gekozen voor een fysieke vergadering, namelijk omwille van het sociaal aspect van deze vergaderingen alsook de moeilijkheden om iedereen te bereiken.

Tot wanneer kan de algemene vergadering uitgesteld worden?

De Minister van Justitie stelt daarom voor om vergaderingen van mede-eigenaars binnen VME’s die normalerwijze vóór 19 april 2020 moeten worden gehouden, worden uitgesteld tot 5 maanden na de crisisperiode.

De Minister heeft daarbij bewust een termijn van 5 maanden gehanteerd, zodat de syndicus in de mogelijkheid wordt gesteld om ook de zomermaanden te overbruggen, indien er in die zomermaanden geen vergaderingen zouden kunnen plaatsvinden (hetgeen meestal ook niet gebruikelijk is).

Wat zijn de concrete gevolgen van een uitstel van de algemene vergadering?

Concreet heeft dit uitstel tot gevolg dat in de tussentijd de continuïteit binnen de VME wordt verzekerd. De mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot aan de eerstvolgende algemene vergadering. Zij oefenen dus voorlopig verder hun bevoegdheden uit en dit zo veel als mogelijk binnen de geldende voorschriften.

Is de einddatum van de volmachtsbesluiten eventueel aan evolutie onderhevig?

Deze besluiten van de Minister van Justitie nemen voorlopig de einddatum van 19 april 2020 als uitgangspunt maar deze datum kan desgevallend door de Koning worden verlaat indien de algemene coronamaatregelen zouden worden verlengd.

Sid Van Wellen & Ilse De Geyter

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.