24 maart 2020

Categorieën: Bouwrecht

Dossier Corona: op welke steunmaatregelen kan u als bouwbedrijf terugvallen?

De Nationale Veiligheidsraad besloot op 17 maart 2019 dat met ingang vanaf 18 maart 2020 om 12 uur bedrijven, ongeacht hun grootte, hun activiteiten kunnen verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van ‘social distancing’ nauwgezet respecteren. Als bedrijven niet (kunnen) voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt echter niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten. Deze maatregelen gelden alvast tot 5 april 2020. Wat betekenen deze maatregelen nu concreet voor de werkzaamheden binnen de bouwsector?

Gezien de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad moet u als bouwbedrijf op elk moment kunnen garanderen dat de ‘social distancing’ tussen uw werknemers gerespecteerd wordt, nl. dat er een afstand van 1,5 meter wordt voorzien tussen uw mensen. Mits er voldaan wordt aan de juiste voorwaarden door voldoende afstand te behouden, kan er in de bouwsector dus nog steeds verder worden gewerkt, doch het spreekt voor zich dat dit allesbehalve evident is.

Kan uw bedrijf niet op elk moment van de tewerkstelling of de verplaatsing deze ‘social distancing’ garanderen, dan is uw bedrijf van overheidswege verplicht te sluiten. In dat geval kan u zich beroepen op een aantal steunmaatregelen. Om de gevolgen van de corona-pandemie en de daaruit voortvloeiende economische impact toch enigszins op te vangen, heeft de overheid immers een aantal steunmaatregelen voorzien waar ook bouwbedrijven aanspraak op kunnen maken.

 

Een overzicht van de maatregelen

1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht (a) of om economische redenen (b)

  • De overheid zal tijdelijke werkloosheid wegens overmacht soepeler toestaan. In de periode van tijdelijke werkloosheid kunnen uw werknemers in principe een uitkering krijgen van de RVA. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer één van uw werknemers in quarantaine werd gezet. In uitzonderlijke gevallen kan u zich ook op deze maatregel beroepen in geval van gedeeltelijke sluiting van uw bedrijf.
  • U kan beroep doen op deze steunmaatregel wanneer opdrachtgevers hun bestellingen annuleren, u de toegang tot hun werf ontzeggen of wanneer uw leveranciers niet langer leveren,.. kortom wanneer u door toedoen van uw partners niet langer uw normale activiteit kan voortzetten.

 

Deze maatregel tracht dus de gevolgen op te vangen van het feit dat u naar aanleiding van de corona-crisis niet moet sluiten maar wel aanzienlijk minder werk heeft en u de normale arbeidsregeling niet meer kan handhaven.

Voor de concrete begeleiding bij de procedures die u moet doorlopen om aanspraak te kunnen maken op deze steunmaatregelen aangaande de tijdelijke werkloosheid, kan u uiteraard steeds bij Forum Advocaten terecht.

 

2. Hinderpremie

Indien u uw werkzaamheden noodgedwongen moet staken, kan u ook aanspraak maken op een ‘hinderpremie’. Deze maatregel betreft een uitbreiding van de hinderpremie die reeds bestond. De ‘corona-hinderpremie’ geldt voor alle ondernemingen met een fysieke locatie in het Vlaams Gewest die rechtstreeks door de overheid verplicht worden om te sluiten door toedoen van de corona-pandemie.

Naast het vervullen van de voorwaarde van het bezitten van een fysieke locatie in het Vlaams Gewest, is het vereist dat uw zaak minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen heeft. Zelfstandigen in bijberoep hebben eveneens recht op de hinderpremie voor zover zij door de hoogte van hun inkomen dezelfde sociale bijdragen moeten betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

De premie bedraagt 4.000 euro voor de eerste 3 weken, nadien krijgt u 160 euro per dag. U dient deze premie aan te vragen binnen de 30 dagen na de verplichte sluitingsperiode.

 

3. Aanmoedigingspremie

De aanmoedigingspremie om deeltijds te werken en zo ontslagen te vermijden, werd door de Vlaamse Overheid uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. Indien u dus nog wel werkzaam bent, doch de corona-crisis doet uw productie met minstens een vijfde dalen en u beslist ten gevolge daarvan om deeltijds te werken, kan u op deze premie aanspraak op maken.

 

4. Crisiswaarborg

De Vlaamse Overheid heeft (voorlopig) reeds 100 miljoen euro vrij gemaakt om in crisiswaarborgen te kunnen voorzien. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatie Maatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. U betaalt als bouwbedrijf een éénmalige verlaagde premie van 0,25 procent van het bedrag.

 

5. Overbruggingskrediet

Indien u in de problemen komt door de coronacrisis, kan u uw overbruggingskrediet voor bestaande schulden tot 12 maanden laten uitbreiden.

 

6. Flexibiliteit bij de uitvoering van overheidsopdrachten

Voor alle overheidsopdrachten die onder het federale niveau vallen, past de federale overheid geen boetes of andere sancties toe ten aanzien van u in geval van vertraging of niet – nakoming van de leveringen. Voorwaarde is wel dat u dan aantoont dat de vertraging of niet-nakoming te wijten valt aan de corona-crisis.

 

7. Overige maatregelen

Daarnaast kan u uiteraard ook nog beroep doen op de maatregelen waarop u kan terugvallen in het kader van een fiscale of sociaalrechtelijke context zoals:

  • Het aanvragen van een afbetalingsplan voor de betaling van de werkgeversbijdragen;
  • Het beroep doen op de fiscale steunmaatregelen met betrekking tot BTW, bedrijfsvoorheffing en belastingen;
  • Aanspraak maken op een vermindering van de voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020;
  • Aanspraak maken op uitstel van betaling met een jaar van de sociale bijdragen voor de twee eerste kwartalen van het jaar 2020;
  • Vereenvoudiging van het bekomen van een vervangingsinkomen bij onderbreking van de activiteit.

 

Deze maatregelen worden verder uitvoerig toegelicht in deze nieuwsbrief door onze specialisten in deze materie.

 

Sid Van Wellen  & Ilse De Geyter

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.