3 maart 2020

Categorieën: Geen categorie

Het nieuwe goederenrecht: een upgrade voor ons “huisje-tuintje-boompje” ?

Op 30 januari2020 werd het nieuwe goederenrecht gestemd in de Kamer. De publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt deze maand verwacht. Hiermee wordt het “Boek 3: Goederen” in ons Burgerlijk Wetboek geïntroduceerd. De verwachte inwerkingtreding is voor begin september2021.

Aangezien het grootste deel van ons zaken -of goederenrecht nog uit de 19de eeuw dateert, streeft het nieuwe goederenrecht naar modernisering en vereenvoudiging. Naast een grondige aanpassing qua lay-out en een opfrissing van de bewoordingen, omvat deze wet dan ook belangrijke aanpassingen en gevolgen voor de praktijk.

De Belgen zijn geboren met een baksteen in de maag, zodat het nieuwe goederenrecht concrete gevolgen heeft voor zij met een huisje, tuintje en boompje.

 

Voorbeelden in de praktijk

Huisje?

Het eigendomsrecht staat sinds 1804 gekend als één van de hoekstenen uit ons Burgerlijk Wetboek. Die gedachte blijft behouden in het nieuwe goederenrecht, aangezien het grote merendeel van deze wet dan ook regels omtrent vastgoed omvat.

Als vruchtgebruiker zal u in de toekomst bijvoorbeeld mogelijks een deel van de kosten van grove herstellingen aan de woning voor uw rekening moeten nemen, in plaats van deze door de blote eigenaar te laten betalen. Hiermee wil men tegemoet komen aan de vele conflicten en onbillijke situaties aangaande wie moet opdraaien voor zaken zoals de herstelling of vernieuwing van het dak.

Het recht op erfpacht werd ook gemoderniseerd, door de verplichte minimumtermijn te laten dalen naar een periode van 15 jaar, hetgeen beter aanleunt bij de figuur van de onroerende leasing.

 

Tuintje ?

Na het kopen, bouwen, huren, … van een huis zal u vroeg of laat te maken krijgen met buren. Jammer genoeg zijn zulke relaties niet altijd even positief. Er wordt nog steeds vaak tussen buren geprocedeerd voor het Vredegerecht. Met de introductie van het boek ‘Goederen’, wordt er een apart onderdeel ‘Burenrecht’ in het goederenrecht geïntroduceerd, onder meer via de codificatie van bestaande rechtspraak.

Als u in conflict raakt met uw buren wegens bijvoorbeeld geluidsoverlast, is het binnenkort veel eenvoudiger om de regelgeving ter zake te kunnen raadplegen. De rechtsfiguur ‘burenhinder’ stond immers nooit expliciet omschreven in ons oude goederenrecht. In de toekomst wordt er dus een apart onderdeel aan gewijd om aan een hogere gebruiksvriendelijkheid tegemoet te komen.

Zo komt er onder meer ook een mogelijkheid om zelf preventieve maatregelen te nemen, wanneer bepaalde gevallen van burenhinder gezondheids -of veiligheidsrisico’s met zich mee zouden brengen.

 

Boompje ?

Een andere vernieuwing in het goederenrecht is dat er verscheidene oude, archaïsche wetten taalkundig werden opgesmukt en vervolgens integraal in het nieuwe recht werden geïmplementeerd. Stel, u wil een rij mooie leiplatanen laten plaatsen in uw kersverse tuin. Hoe hoog mogen deze zijn en hoe ver dienen ze van de scheidingslijn met uw buren te staan?

In plaats van het oude aparte Veldwetboek te moeten hanteren, werden de relevante regels terzake eenvoudiger en uniform ingeschreven in het nieuwe goederenrecht. Uw leiplatanen die groter zijn dan2 meter, dienen op minstens2 meter van de perceelsgrens te staan. Indien deze kleiner zijn, dan moeten ze op minstens een halve meter van de perceelsgrens staan.

Let in ieder geval op met de correcte aanplanting van uw bomen, want volgens artikel 3.149 van het nieuwe goederenrecht, kan uw buurman u in gebreke stellen wanneer hij overlast zou ondervinden van uw doorschietende boomwortels naar zijn tuin. Als u 60 dagen lang niet reageert, mag uw buurman eigenhandig optreden en de wortels in kwestie afsnijden. De toevoeging van deze formaliteit kan de veelheid aan discussies bij de vrederechter enigszins aan banden leggen.

 

Roxanne Verelst & Frederic Rosiers

Frederic Rosiers

Frederic Rosiers is in het praktijkgebied “Bouw, vastgoed en projectontwikkeling” actief in vastgoedtransacties, joint ventures, erfpacht- vruchtgebruik- en opstalconstructies. Door zijn ervaring en pragmatische aanpak vertalen de contracten het bereikte commerciële evenwicht en anticiperen zij op mogelijke geschillen. Als opgeleid bemiddelaar worden geschillen indien mogelijk buiten de rechtbank om geregeld.

Hij brengt sereniteit in discussies, is pragmatisch en oplossingsgericht en houdt rekening met hetgeen de cliënt echt belangrijk vindt.