13 december 2019

Categorieën: Vennootschapsrecht

Het verloop van de procedure inzake sociale verkiezingen

In onze vorige bijdrage hebben we u meegedeeld welke ondernemingen sociale verkiezingen moeten organiseren en welke werknemers daarbij een stemrecht hebben en zich kandidaat kunnen stellen. In deze bijdrage gaan we verder in op de procedure die de werkgever dient na te leven indien hij effectief sociale verkiezingen dient te organiseren.

De procedure duurt ongeveer 150 dagen en valt uiteen in drie fasen: een voorafgaande procedure, de verkiezingsprocedure en de eigenlijke verkiezingsdag. Twee data dienen daarbij voor ogen te worden gehouden: dag X (de dag waarop de verkiezingsdatum door middel van affiches wordt aangekondigd door de werkgever) en dag Y (de effectieve verkiezingsdag)

 

De eerste fase: de voorafgaande procedure

De voorafgaande procedure is de procedure die gevolgd dient te worden tot aan dag X, zijnde de dag van de aanplakking van het bericht waarop door de werkgever de datum wordt aangekondigd van de effectieve verkiezingsdag.

 

Dag X-60: informatieverstrekking

Ten laatste 60 dagen voor dag X (dag X-60) dient de werkgever de werknemers te informeren over een aantal zaken die van belang zijn voor het organiseren van de sociale verkiezingen: de technische bedrijfseenheden, het aantal tewerkgestelde werknemers, de directie- en kaderfuncties, de datum van aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt (dag X) en de datum van de effectieve verkiezingen (dag Y).

Met het oog op de sociale verkiezingen van 2020 dient deze informatieverstrekking te gebeuren tussen 13 december 2019 en 26 december 2019, afhankelijk van wanneer de verkiezingsdatum wordt gepland.

 

Periode X-60 tot X: overleg en beroepsmogelijkheid

Vervolgens beschikken de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk over een periode van 25 dagen om overleg te plegen met de werkgever (periode van dag X-60 tot en met dag X-35).

Op dag X-35 wordt deze overlegronde afgesloten en wordt er beslist over het aantal technische bedrijfseenheden en de directie- en kaderfuncties. Deze informatie wordt schriftelijk door de werkgever meegedeeld.

Tegen de voormelde schriftelijke mededeling van de werkgever (dag X-35) kan door de werknemer beroep worden aangetekend bij de arbeidsrechtbank gedurende een periode van 7 dagen (van dag X-35 tot en met dag X-28)

De arbeidsrechtbank beschikt vervolgens over een termijn van 23 dagen (van dag X-28 tot X-5) om uitspraak te doen over deze beroepen. Het oordeel van de arbeidsrechtbank is definitief en niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.

 

Dag X: bekendmaking van de officiële verkiezingsdatum door de werkgever

Dag X betreft de dag waarop de werkgever de officiële verkiezingsdatum bekend maakt. In het kader van de sociale verkiezingen 2020 zal deze bekendmaking van de officiële verkiezingsdatum moeten geschieden tussen 11 februari 2020 en 24 februari 2020.

De werkgever geeft eveneens informatie over de officiële benaming en het adres van de technische bedrijfseenheden, het aantal in te vullen mandaten in de OR en/of het CPBW en de verdeling per categorie, de datum en uurregeling van de verkiezingen, de lijst met leden van het leidinggevend personeel, de lijst van de kaderleden, de voorlopige kieslijsten, de naam van de persoon of dienst die de kiesbrieven verstuurt, de verkiezingskalender en het elektronisch stemmen.

 

De tweede fase: de eigenlijke verkiezingsprocedure

Periode dag X tot X+28: bezwaren betreffende de bekendmaking van de officiële verkiezingsdag

De werknemers beschikken over een termijn van 7 dagen na de bekendmaking van de officiële verkiezingsdatum door de werkgever om bezwaren te formuleren bij de Ondernemingsraad of het Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk. Deze bezwaren kunnen bv. gericht zijn op de voorlopige kiezerslijsten (dag X+7).

Binnen een termijn van 7 dagen na het verstrijken van de termijn voor het formuleren van bezwaren (dag X+14), spreekt de Ondernemingsraad of het Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk zich uit over de klacht en plakt, in het geval dat het bezwaar gegrond is, een rechtzetting aan op de dag waarop de beslissing wordt genomen.

Binnen een termijn van 7 dagen na het verstrijken van de termijn binnen dewelke men zich dient uit te spreken over de bezwaren, kunnen de werknemers tegen de beslissing of de afwezigheid van beslissing een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank (dag X+21), waarna de arbeidsrechtbank over een termijn van maximaal 7 dagen beschikt om uitspraak te doen (X+28). Het oordeel van de arbeidsrechtbank is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep en is aldus definitief.

 

Periode dag X+35 tot dag X+90: de kandidatenlijsten en bezwaren van de werknemers en werkgever

Dag X+35 is een belangrijke datum, omdat op deze datum de kandidatenlijsten moeten worden ingediend. Op deze datum wordt aldus bekend gemaakt welke werknemers zich kandidaat zullen stellen voor de sociale verkiezingen. Voor de sociale verkiezingen 2020 zal deze datum vallen tussen 17 maart 2020 en 30 maart 2020.

Binnen een periode van 5 dagen na het indienen van de kandidatenlijsten, zal de Minister van Werk lijstnummers toekennen aan de kandidatenlijsten (periode X+35 tot X+40), waarna men over een termijn van 7 dagen beschikt om eventuele wijzigingen aan te brengen aan de kandidatenlijsten (periode dag X+40 tot X+47). De werknemers kunnen in deze periode hieromtrent nog klachten neerleggen.

Van zodra deze termijn om wijzigingen aan te brengen verstreken is (dag X+47) beschikt de werkgever over een termijn van 5 dagen om beroep aan te tekenen tegen de voordracht van de kandidaten (dag X+52), waarna de arbeidsrechtbank zich hierover zal buigen binnen een termijn van 14 dagen (dag X+66).

Uiteindelijk zal op dag X+77 alles in gereedheid moeten zijn en worden de kandidatenlijsten afgesloten, waarna de stembiljetten worden opgemaakt. De kiescolleges en de stembureaus worden vervolgens samengesteld en er worden kiesgetuigen aangeduid.

Ten laatste 10 dagen voor de verkiezingsdatum (dag X+90 of dag Y) verstuurt de werkgever de oproepingsbrieven aan de werknemers.

Op dag Y zal de stemming in het kader van de sociale verkiezingen vervolgens plaatsvinden, hetgeen dient plaats te vinden tussen 11 mei 2020 en 24 mei 2020.

Over de manier waarop de stemming juist gebeurt en welke nieuwigheden er in dat kader bestaan, zullen wij in een volgende bijdrage (volgende maand) meer toelichting verschaffen. Raadpleeg daarom regelmatig onze blog om op de hoogte te blijven.

 

Auteurs: Maxime Jeanray & Jana Kern