26 november 2019

Hoe ver reikt de precontractuele informatieplicht in het kader van woninghuurovereenkomsten?

Bij het te huur stellen van uw onroerend goed voor bewoning zal u als verhuurder vanzelfsprekend bepaalde kenmerken van het te huur gestelde onroerende goed bekend maken en promoten zodat duidelijk is wat u precies verhuurt. Maar bent u helemaal vrij in de keuze welke informatie u al dan niet bekend maakt? En heeft u zelf het recht om bepaalde informatie op te vragen bij een potentiële huurder?

 

De precontractuele informatieplicht

Teneinde uw potentiële huurder een duidelijk beeld te laten vormen van de totale woonkost, bent u als verhuurder, conform artikel 4 van het Vlaams Woninghuurdecreet, verplicht om in elke officiële of publieke mededeling minstens de huurprijs en het bedrag van de kosten en lasten te vermelden. Het betreft enkel de vaste kosten en lasten dewelke u aan uw huurder zal aanrekenen en derhalve niet bv. de kosten voor het verbruik van de nutsvoorzieningen. De mededeling van deze bedragen geldt evenwel niet als een bindend aanbod.

 

Deze verplichting bestond tevens reeds voor de inwerkingtreding van het Vlaams Woninghuurdecreet per 1 januari 2019, doch werd verstrengd. Thans dient u als verhuurder de huurprijs en het bedrag van de kosten en lasten op te splitsen en apart te vermelden en mag u deze niet meer als één globaal bedrag weergeven. De bedoeling is de huurder duidelijk de werkelijke hoegrootheid van beide bedragen weer te geven zodat hij juist weet wat de huurprijs is en welk bedrag betrekking heeft op de kosten en lasten.  

Een inbreuk op deze verplichting kan door de gemeente, waar het door u te huur gestelde onroerend goed gelegen is, gesanctioneerd worden met een GAS-boete van 50 tot 350 euro. Deze boete wordt evenwel opgelegd aan diegene die de officiële of publieke mededeling doet. Indien u als verhuurder derhalve beroep doet op een makelaar dewelke de officiële of publieke mededeling doet doch geen melding maakt van de huurprijs en het bedrag van de kosten en lasten, zal de GAS-boete opgelegd worden aan de makelaar.

 

Het precontractuele informatierecht

Tegenover uw verplichting om de huurprijs en het bedrag van de kosten en lasten mee te delen, staat het recht van u als verhuurder om van uw potentiële huurder eveneens bepaalde informatie op te vragen. Dit recht is evenwel niet onbegrensd.

Conform artikel 7 van het Vlaams Woninghuurdecreet en teneinde discriminatie tegen te gaan, mag u als verhuurder enkel die informatie of documenten opvragen waarvoor u als verhuurder een rechtmatig belang heeft en die derhalve strikt noodzakelijk zijn om na te gaan of uw potentiële huurder zijn huurdersverplichtingen zal kunnen nakomen.

Het opvragen van identiteitsgegevens, gegevens met betrekking tot de woonplaats en documenten waarmee het inkomen van uw potentiële huurder wordt aangetoond mag u als verhuurder perfect opvragen daar deze noodzakelijk zijn in het kader van de verhuur. Documenten betreffende de gezondheidstoestand of het gerechtelijk verleden van uw potentiële huurder zijn daarentegen niet noodzakelijk voor de verhuur zodat het u als verhuurder verboden is deze op te vragen.

Heeft u vragen of wenst u advies aangaande de precontractuele plichten en rechten in het kader van huurovereenkomsten, neem dan zeker contact met ons op zodat wij u hierin kunnen bijstaan.

 

Auteurs: Maarten Verboven & Ilse De Geyter

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.