8 oktober 2019

De bouwsector: tot de nok verzekerd?

Sinds 1 juli 2019 zijn de intellectuele beroepen in de bouwsector (zijnde architecten, landmeters, experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners) verplicht zich te verzekeren voor hun burgerlijke aansprakelijkheid. Een jaar eerder werd de verplichting ingevoerd voor architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector om een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Hoe verhouden deze wettelijke verzekeringsplichten zich tot elkaar?

Verschillend toepassingsgebied

De wet van 9 mei 2019 (met inwerkingtreding op 1 juli 2019) verplicht alle bouwactoren met uitsluiting van de aannemer om zich te verzekeren voor hun burgerlijke aansprakelijkheid. Aannemers vallen echter wel onder het toepassingsgebied van de wet van het jaar ervoor die de zogenaamde decenale polis verplicht. De decenale polis is daarentegen enkel verplicht voor woningbouwprojecten. De nieuwe verplichte polis BA is dan weer verplicht voor álle bouwprojecten.

De nok kan eraf!

Is de bouwsector nu tot de nok verzekerd? Hoewel de verzekeringsverplichting is verruimd, laat de wetgever toe om bepaalde uitsluitingen op te nemen in de polis. Zo mag men schade ten gevolge van de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van contractuele verbintenissen uitsluiten van het dekkingsgebied van de polis. Dat heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld de kosten door een vertraging in de uitvoering kunnen worden uitgesloten. De wet laat zelfs toe dat de vorderingen betreffende overschrijdingen van kostenramingen buiten de dekking vallen. Het aantal toegelaten uitsluitingen is met andere woorden legio.

Samengevat, heeft de nieuwe verzekeringsverplichting dus een beperkter personeel toepassingsgebied, maar wel een ruimer materieel toepassingsgebied dan de wet van vorig jaar die de decenale polis verplicht. Gelet op de ruime uitsluitingsmogelijkheden in de nieuwe wet, vraagt men dus best de polis op om te weten of men werkt met iemand die voldoende verzekerd is. Het is om die reden dat men op grond van deze wet ook op alle contractuele documenten het ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming en het nummer van de verzekeringspolis die men bij deze verzekeringsonderneming heeft afgesloten dient, te vermelden. Kortom, waakzaamheid is geboden!

 

Auteurs: Geert de Hoon & Ilse De Geyter

Ilse De Geyter

Ilse De Geyter is in de expertise bouw- en vastgoedrecht actief in bouwgeschillen en huur verhuur van onroerend goed. Haar directe communicatie, daadkracht en persoonlijke ervaring in eigen bouwprojecten komen van pas bij (zowel minnelijke als gerechtelijke) expertises en de opvolging van bouwgeschillen. Zij staat verschillende cliënten bij in de huur verhuur van vastgoed. In de expertise ondernemingsrecht is zij actief in contractenrecht, commerciële geschillen, tuchtrecht en incasso.

Zij is proactief, direct, resultaatgericht en nabij in de uitvoering.