2 oktober 2019

Categorieën: Overheidsrecht

Het Vlaams Regeerakkoord nader belicht

‘Habemus papam!’, deze leuze wordt steeds uitgesproken wanneer er een nieuwe paus wordt gekozen en brengt telkens een gevoel van opluchting met zich mee voor miljoenen gelovigen. De Vlaamse bevolking ervaart (mogelijk) eenzelfde gevoel van opluchting na een moeizame formatie. Nu de witte rook is verschenen aan het Martelarenplein, is het tijd om het regeerakkoord (bijna 300 bladzijden!) onder de loep te nemen. In onderstaande blogpost, lichten we er enkele belangrijke wijzigingen uit die aansluiten bij de expertise van het kantoor.

Zeg niet betonstop, maar bouwshift

In de vorige legislatuur werd de betonstop afgevoerd. In de plaats daarvan, wil de Vlaamse Regering nu overgaan tot een zogenaamde ‘bouwshift’. Daar waar reeds gebouwd is, wil men een verdichting van het bouwbeslag realiseren. Daarbij wil men niet enkel de focus leggen op de verstedelijkte gebieden, maar ook de landelijke kernen versterken om versnippering tegen te gaan. Allerlei regelgevende en administratieve belemmeringen die de bouwshift in de weg staan en die innovatief ruimtegebruik tegenhouden, zullen worden weggewerkt.

Nog op het vlak van ruimtelijke ordening, zal men het Omgevingsloket waarmee het ganse vergunningstraject kan worden opgevolgd verder optimaliseren en transparanter maken. De MER-verplichting en de erkenning en rol van de MER-deskundige worden geëvalueerd en de richtlijnenboeken worden afgeschaft. Ook de biodiversiteit wil men stimuleren. Daar waar de Waalse regering 4.000 kilometer aan hagen wil planten, wil de Vlaamse Regering in de komende legislatuur 20.000 hectare natuur onder effectief natuurbeheer brengen en 10.000 hectare bijkomend bos aanleggen.

Woonbonus versus registratierechten

Een andere grote wijziging komt er met de afschaffing van de woonbonus vanaf 1 januari 2020. De Vlaamse Regering wil het fiscale voordeel van het “hebben” van een woning verschuiven naar het “verwerven” ervan. Daarvoor zullen de registratierechten -ter compensatie van het afschaffen van de woonbonus- verder verlagen van 7% naar 6%. De concrete uitwerking hiervan volgen we verder voor u op.

Excellent onderwijs

Forum Advocaten is zelf nauw betrokken bij onderwijsactiviteiten. Zo hebben we een docent Rechtspraktijk en een oud-studentenvertegenwoordiger in ons midden. We hechten dan ook veel belang aan de kwaliteit van het onderwijs. We volgen daarom met veel belangstelling de focus die de Vlaamse Regering legt op excelleren. Dat vertaalt zich onder meer in het doel om de studieduurverlenging van studenten in het hoger onderwijs te verminderen. Zulks wil men onder meer realiseren door de flexibilisering van het onderwijs tegen te gaan en een (harde of zachte) knip in te voeren tussen de bachelor- en de masteropleidingen. Gevalideerde, gestandaardiseerde en genormeerde proeven moeten de verschillen in onderwijskwaliteit tussen scholen over de netten en koepels heen waarneembaar maken, zodat bij ondermaats presterende scholen kan worden bijgestuurd. Die scholen zullen aan een begeleidingstraject moeten deelnemen om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen.

Wij zijn benieuwd of de gewenste resultaten zullen volgen en hoe alles concreet verder (via wetgevend werk) zal worden uitgevoerd. We volgen het voor u op.