6 september 2019

Categorieën: Geen categorie

De plechtige openingszitting van het gerechtelijk jaar2019-2020

De openingsrede werd gehouden door Mr. Frédéric Thiebaut, die zich toespitste op de rol van de advocaat in de media. In zijn betoog pleitte Mr. Thiebaut voor meer advocaten in de media. De advocaat heeft immers als woordvoerder van zijn cliënt de taak om een tegengewicht te bieden tegen de publieke opinie om hem zo te behoeden van een trial by media. De advocaat dient hierbij steeds de belangen van zijn cliënt voor op te stellen. Hij pleegt eerst overleg met zijn cliënt en zal zich in omgang met de media steeds sereen en evenwichtig opstellen.

 

Mr. Thiebaut wees erop dat het huidige systeem vooral uitgaat van een beleid van het zwijgen. Hij stelt dan ook voor om de OVB reglementering te moderniseren en te enten op een beleid van het spreken. Ook pleitte hij om advocaten reeds in hun stage mediatraining te verschaffen en om een uitgebreide maar ondubbelzinnige handleiding op te stellen waarop de advocaat zich steeds kan beroepen.

In zijn repliek wees de stafhouder erop dat het huidige beleid en reglementering reeds voldoende ruimte biedt om naar behoren op te treden in de media. De stafhouder beklemtoonde dat het proces nog steeds in de rechtbank dient gevoerd te worden. Spreken in de media dient steeds een spreken als reactie te zijn. Het OVB reglement biedt hiervoor een voldoende duidelijk kader. 

Samen heffen wij het glas voor het nieuw gerechtelijk jaar!

Heeft u nog vragen? Aarzelt u dan niet om ons te contacteren. Wij zijn graag bereid u verder te informeren.

Het Forum-team.