27 augustus 2019

Een kot (ver)huren? Houd rekening met deze specifieke regels.

Het begin van een nieuw school-/academiejaar staat weer voor de deur. De meeste studenten hebben ondertussen reeds een kot gevonden dat zij zullen huren. Desalniettemin zijn er eveneens studenten die thans nog volop bezig zijn met hun zoektocht naar een kot voor het komende school-/academiejaar. (Ver)huurt u een kot? Hou dan zeker rekening met de recente en nieuwe specifieke huurwetgeving met betrekking tot de huisvesting van studenten.

 

De huurder is een student

De specifieke regels met betrekking tot de (ver)huur van koten is van toepassing indien de huurder een student is die het kot niet als hoofdverblijfplaats gebruikt. Een student is iedere persoon die is ingeschreven bij een instelling die voltijds onderwijs aanbiedt.
 

Schriftelijke huurovereenkomst

Voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op de huisvesting van studenten dient verplicht een schriftelijke huurovereenkomst opgesteld te worden.
 

Huurvergoeding inclusief kosten

In de huurovereenkomst dient een vergoeding overeengekomen te worden die zowel de huurprijs an sich (gebruik van het gehuurde goed) omvat als de kosten en lasten. Deze mogen derhalve niet meer opgesplitst worden en dienen op voorhand bekend te zijn. Uitgezonderd zijn het verbruik van energie, water en telecommunicatie evenals de belasting op tweede verblijven.
 

Huurwaarborg max. 2 maanden

De huurwaarborg mag maximaal 2 maanden huur bedragen en dient ten vroegste 3 maanden voor de aanvang van de huurovereenkomst door de huurder gestort te worden. Deze waarborg dient terugbetaald te worden binnen de 3 maanden na het verlaten van het kot door de student-huurder.
 

Onderhouds- en herstellingsplicht

De Vlaamse Regering stelt een lijst op van bepaalde kleine herstellingen die ten laste van de student-huurder vallen. Daarbij wordt aan deze lijst een specifieke invulling gegeven in het kader van de huisvesting van studenten.
 

Meer opzegmogelijkheden voor de student-huurder

De student-huurder kan de huurovereenkomst altijd opzeggen voor de inwerkingtreding ervan. Indien de huurovereenkomst beëindigd wordt minder dan 3 maanden voor de inwerkingtreding ervan, is de student-huurder evenwel een opzegvergoeding gelijk aan 2 maanden huur verschuldigd.

Daarnaast kan de student-huurder de huurovereenkomst eveneens opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van 2 maanden en mits voorlegging van een bewijsstuk indien de student-huurder zijn studies heeft beëindigd of indien de ouders van de student-huurder of een andere persoon die voor zijn onderhoud instaat, overlijdt.

Tot slot wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden in geval van overlijden van de student-huurder.
 

Geen stilzwijgende verlenging

De huurovereenkomst eindigt automatisch bij het verstrijken van de erin bepaalde duur. Een stilzwijgende verlenging na afloop van de bepaalde duur indien de huurovereenkomst niet (uitdrukkelijk) wordt opgezegd, is verboden.
 

Geen overdracht of onderhuur

Overdracht en onderhuur zijn principieel verboden tenzij mits schriftelijke toestemming van de verhuurder. Op dit verbod bestaat evenwel een uitzondering, namelijk indien de student-huurder deelneemt aan een studie-uitwisselingsprogramma of stage. In dit geval kan de verhuurder de overdracht of onderhuur enkel weigeren mits gegronde redenen. De oorspronkelijk student-huurder blijft bij onderhuur evenwel aansprakelijk ten aanzien van de verhuurder voor de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. 

 

Bent u op zoek naar een kot om te huren of verhuurt u een kot? Houd dan zeker bovenstaande principes in het achterhoofd bij het sluiten van de huurovereenkomst. Wenst u advies of bijstand met betrekking tot het (ver)huren van een kot, de redactie van de huurovereenkomst, …? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan u hierin graag bij.