13 augustus 2019

Categorieën: Geen categorie

Nieuwsbrief Augustus2019

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de “startnota” die informateur Bart De Wever heeft opgemaakt. Hierin zien we reeds aanzetten die belangrijk kunnen zijn voor de domeinen waarin wij actief zijn en waarin we onze cliënten graag adviseren. We informeren u hierover graag in een vroeg stadium. Maar uiteraard moet dit verder opgevolgd worden en nagegaan worden of de voorstellen effectief in het beleid worden geïmplementeerd en desgevallend in bindende teksten worden omgezet.

 

Afschaffing woonbonus 

De startnota gaat uit van een belangrijke Vlaamse belastinghervorming, zonder de globale belastingdruk te laten toenemen. In de woonfiscaliteit wordt het fiscale voordeel verschoven van het hebben van een  woning naar het verwerven ervan. Vanaf 1 januari 2020 zou de woonbonus uitdoven en de registratierechten verlaagd worden, zodat het goedkoper wordt om een enige eigen woning te verwerven.

Deze regeling zal, als zij wordt doorgevoerd, verregaande (fiscale) implicaties hebben. Het is afwachten hoe de sector hierop zal reageren. 

 

Ruimtelijke omslag 

Volgens de startnota zal de (nieuwe) Vlaamse Regering werk maken van een ruimtelijke omslag. In de nota lezen we: “We vrijwaren maximaal de open ruimte en maken  werk van een bouwshift in plaats van een betonstop, waarbij we kansen creëren op goed gelegen plaatsen waar het aangenaam wonen en werken is. We kiezen voor kernversterking en kwalitatieve verdichtingen. De Vlaamse Regering werkt de nodige decreten en beleidskaders uit, zodat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen juridisch van kracht wordt.  Tegelijk zetten we maximaal in op het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor deze ruimtelijke omslag. Want de Vlaamse overheid kan dit niet alleen, het is een taak van alle  Vlamingen. Niet alleen burgers en bedrijven moeten worden overtuigd, ook lokale besturen zijn onmisbaar in deze transitie. We richten daarom een Staten-Generaal op met betrokkenheid van alle publieke en private belanghebbenden en onderzoeken hoe we de mogelijkheden van verdichting en kernversterking kunnen optimaliseren. 

 

Efficiënte overheid 

In de startnota wordt veel belang gehecht aan een ‘efficiënte overheid’. De Vlaamse overheid moet een slanke en tegelijk performante overheid zijn. De voorbije regeerperiodes zijn er al belangrijke stappen gezet, maar het werk is niet af. In ruggespraak met de leidend ambtenaren zou gedacht worden aan een nieuwe efficiëntie-oefening waarbij doelgerichte keuzes gemaakt worden en waarbij gefocust wordt op kerntaken.

Verder staat hierover in de nota te lezen: “We vermijden betuttelende regelgeving en onnodige administratieve lasten. We veranderen het geweer van schouder en beoordelen voortaan de effectiviteit van subsidies nog sterker op basis van behaalde resultaten en niet op basis van het volgen van procedures. We stellen het primaat van de politiek voorop. Tegelijk verhogen we onze investeringen in de digitalisering van overheidsprocessen. We zetten maximaal in op een digitale overheid die administratieve eenvoud in de praktijk mogelijk maakt.”  

 

Slagkrachtiger lokaal bestuur 

De startnota stelt dat de lokale besturen efficiënter en slagkrachtiger moeten worden. De gemeenten worden uitgenodigd tot een omvattende fusieoperatie om voldoende bestuurskracht te behouden en verder te ontwikkelen.  

 

Afschaffing provincie 

Met sterke Vlaamse en lokale overheden kunnen de provinciebesturen vanaf 2024 ophouden te bestaan. De resterende bevoegdheden op provinciaal niveau worden overgeheveld naar de lokale besturen of, indien opportuun, de Vlaamse overheid.  

 

Hervormingen in het ambtenarenrecht 

Volgens de startnota wordt contractuele aanwerving de regel op alle Vlaamse bestuursniveaus. Het verschil tussen ambtenaren en contractuelen inzake ziekteverlof en ontslagregeling zou worden weggewerkt.  

 

Bindend sociaal objectief 

Inzake sociale woningen en sociale huisvestingsmaatschappijen lezen we in de nota het volgende: “We voegen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen in één woonactor en alle woningen worden voortaan toegewezen volgens chronologische inschrijving. We blijven ernaar streven dat gemeenten het Bindend Sociaal Objectief, het vastgelegde aantal sociale woningen, bereiken. Gemeenten die dat aantal sociale woningen al bereikt hebben, krijgen enkel nog financiering voor renovatie zoals energetische maatregelen.” Dit is de onafhankelijke nieuwsbrief van Forum Advocaten. U kan hierop abonneren via deze link. 

 

Leefmilieu en klimaat 

Een belangrijk gedeelte van de startnota is, zoals te verwachten viel, gewijd aan leefmilieu en klimaat. In de startnota lezen we hierover het volgende: “Maar wij mogen niet blind zijn voor de grote uitdagingen op het gebied van ons leefmilieu en het klimaat. De klimaatverandering kan enkel doortastend worden aangepakt door wereldwijde actie.  Vlaanderen werkt volop aan de omslag naar een koolstofarme samenleving met duurzame economische groei en een realistische transitie voor zijn burgers binnen de Europese klimaatambities 2050. In plaats van steeds ambitieuzere doelstellingen aan te nemen gaan we het komend decennium voluit voor het effectief realiseren van de aangegane engagementen en het  versnellen van innovatie die daartoe de sleutel vormt. We zetten in op het exporteren van technologische vooruitgang. Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor deze noodzakelijke transitie is essentieel. De Vlaamse Regering moet, in samenspraak met het federale niveau, vanuit die optiek waken over de betaalbaarheid van de energiefactuur voor gezinnen. We blijven inzetten op hernieuwbare energie en bouwen het certificatenoverschot verder af. Vlaanderen zal er alvast voor zorgen dat  we niet aan oversubsidiëring doen, dat investeringssteun in de plaats komt van exploitatiesteun en dat we steeds kiezen voor de meest kostenefficiënte maatregelen. Net als voor de gezinnen willen we ook voor de industrie energie betaalbaar houden en de competitiviteit bewaken. Dankzij de kracht van menselijke innovatie en technologische vernieuwingen zijn we op het vlak  van water- en luchtkwaliteit en afvalverwerking fel vooruitgegaan. Maar het werk is uiteraard niet af. De Vlaamse Regering zal alles in het werk stellen om tegen 2027 de Europese  waterkwaliteitsdoelstellingen te halen. De luchtkwaliteit willen we verder verbeteren, met onder andere een vergroening van het wagenpark, een uniform kader voor lage-emissiezones in steden, een uitfasering van vervuilende verwarmingstoestellen, investeringen in walstroom en strengere internationale normen voor de scheepvaart. We hebben de ambitie om Europese koploper in  waterstof te worden en zetten ons in voor een 100 procent circulaire economie. We strijden tegen droogte en wateroverlast, en we werken aan klimaatadaptatie door onder andere te investeren in kustverdediging.  Vlaanderen is prachtig, en dat willen we zo houden. Meer nog, Vlaanderen moet weer schitteren als een parel. We voeren de strijd tegen zwerfvuil op door ervoor te zorgen dat de  verpakkingssector zijn engagementen ook daadwerkelijk nakomt. De Vlaamse Regering zal investeren in een netto toename aan natuur met hoge kwaliteit. We willen 20.000 bijkomende hectare natuur onder effectief natuurbeheer brengen en uiterlijk tegen 2030 willen we 10.000 hectare bijkomend bos. We richten vier nationale parken op, zorgen voor eenheid van beheer en creëren territoriale verbindingen. Ons verkeer moet klimaatvriendelijker. En vlotter. Om de uitstoot van broeikasgassen en de fileproblematiek doortastend aan te pakken zal de Vlaamse Regering de investeringen nog verder opdrijven.  

 

Mobiliteit

Ook mobiliteit kon in de startnota niet ontbreken. Daarover lezen we het volgende: “We waken over een zo snel mogelijke uitvoering van de grote infrastructuurprojecten die op stapel staan en tegelijk investeren we fors in de duurzame vervoersmiddelen: fietssnelwegen, binnenvaart, spoor en openbaar vervoer. We zetten daarbij tevens in op combimobiliteit, waarbij burgers en bedrijven vlot kunnen schakelen tussen verschillende  vervoersmiddelen. De focus van het investeringsbeleid ligt op het woon-werk- en woon-schoolverkeer. Het aandeel duurzame vervoersmiddelen moet in het woon-werkverkeer toenemen tot minstens 40 procent. Binnen de stedelijke gebieden van Brussel/Vlaamse Rand,  Antwerpen en Gent streven we naar een toename tot minstens 50 procent. “'t Zijn weiden als wiegende zeeën, die groenen langs stroom en rivier – hier vredige dorpjes, daar steden”, zo bezongen generaties van Vlamingen ooit de schoonheid van onze natie. En het is onze plicht dat beeld voor toekomstige generaties Vlamingen te bewaren.  

 

Excellente ondernemers 

De startnota beklemtoont de kwaliteiten van de Vlaamse ondernemers en de prioriteiten voor de toekomst: “De toekomst van Vlaanderen ligt in onze creativiteit, in ons vermogen om ons aan te passen en onszelf heruit te vinden. Wij willen Vlaanderen  wereldreferentie maken inzake innovatie, digitale transformatie en technologie. We breiden City of Things, de proeftuin voor de stad van de toekomst, verder uit in heel Vlaanderen. Vlaanderen moet smaakmaker en voortrekker worden op het vlak van toepassingen in de nieuwe data-economie. Onze bedrijven geven we maximaal kansen om door te groeien tot Europese topspelers: met extra risicokapitaal, gerichte investeringen in onderzoek en ontwikkeling, een gebiedsdekkend 5G-netwerk, soepele vergunningsprocedures alsook toponderwijs dat onze kinderen voorbereidt op een snel evoluerende toekomst.” 

 

Internationale samenwerking 

De startnota bevat ook bepalingen over de wijze waarop de nieuwe Vlaamse regering de samenwerking op internationaal vlak ziet en de samenwerking met/binnen de EU: “We blijven intensief samenwerken met onze buurlanden, in het bijzonder met Nederland, alsook met Noordrijn-Westfalen en Noord-Frankrijk en met andere autonome regio’s zoals Catalonië, Schotland en Baskenland. Daarnaast investeert Vlaanderen ook in culturele diplomatie. Dat doen we, waar mogelijk, samen met Nederland.  Vlaanderen heeft alle belang bij een slagkrachtige en democratisch gedragen Europese Unie die trouw blijft aan haar lijfspreuk “In Varietate Concordia”. De EU moet zich focussen op die bevoegdheden waar ze echt een meerwaarde kan bieden, zoals de promotie van internationale handel, de verdieping van de interne markt, de bescherming van de buitengrenzen tegen illegale migratie en de strijd tegen sociale dumping en goedkope afzet van producten van buiten de EU. Fiscaliteit en sociaal beleid blijven het prerogatief van de lidstaten. In de Europese begroting pleiten we voor een budgetverschuiving in plaats van een verhoging. Deelstaten in Europa die op een democratische manier onafhankelijk worden, kunnen, wanneer ze dat verkiezen, onverkort lid blijven van de Europese Unie. En in 2024 speelt Vlaanderen een hoofdrol wanneer het  voorzitterschap van de EU België te beurt valt. We helpen onze Vlaamse bedrijven om zich maximaal voor te bereiden op alle mogelijke Brexit-scenario’s en gaan in samenwerking met de EU op zoek naar bijkomende afzetmarkten voor onze bedrijven door resoluut de kaart te trekken van vrije en eerlijke internationale handelsakkoorden. Vlaanderen moet mee zijn in een transformerende wereld.” 

 

Geweldig 

De startnota vertrekt duidelijk vanuit het idee dat Vlaanderen al goed bezig is, maar nog beter kan worden. Zo lezen we in de nota: “Deze Vlaamse regering streeft ernaar om Vlaanderen sterker, welvarender en hechter te maken, zodat we als natie de verandering in ons voordeel kunnen aanwenden. Net zoals generaties Vlamingen dat voor ons hebben voorgedaan.  Vlamingen zijn altijd tot veel in staat geweest. Onze Vlaamse Meesters als Van Eyck, Rubens en Bruegel zijn wereldbekend. De eerste beurs ter wereld staat in Vlaanderen. De Mercatorprojectie is de gouden standaard in de cartografie. De Vlaamse textielnijverheid is sinds eeuwen het referentiepunt. Vlamingen hebben cruciale bijdragen geleverd aan technologische innovaties in de scheepsbouw, de geneeskunde en de industrie. Wij mogen trots zijn op dat verleden. Maar we leven in het heden en bereiden de toekomst voor.  We zijn nog steeds in staat tot grootsheid. We geloven in onszelf, in onze talenten en onze mogelijkheden. Middelmatigheid is onze vijand. We hebben onderzoeksinstellingen die tot de wereldtop behoren, bedrijven die innovatieleider zijn in de nano- en biotechnologie en wij zijn de  grootste exportnatie ter wereld. Daar moeten wij ons op richten. Vlaanderen moet verbazen.  Vlaanderen moet stralen. Vlaanderen moet inspireren.”

Los van wat het toekomstig lot van deze nota mag zijn en los van de politieke constellatie die uiteindelijk gevormd zal worden, deelt ons kantoor wel belangrijke opvattingen over de geest van ondernemen in Vlaanderen. In een ‘geweldig’ Vlaanderen werken wij in/aan een ‘geweldig’ kantoor. Hoe doen we dat?  

  • Met geweldige mensen!
  • Door de harde feiten onder ogen te zien, maar met geloof in een goede afloop
  • Door coherent en consistent te werken in functie van drie factoren: ‘uitblinken, passie en economische relevantie’.
  • Binnen een duidelijke visie en op basis van gedeelde waarden
  • Waarbij we samen in dezelfde richting aan het vliegwiel duwen

De werking van het kantoor kan zich aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, maar in alles wat we doen volgen we steeds dezelfde visie. 

FORUM ADVOCATEN 
Uw zaak, onze expertise:
Maximaal oplossingsgericht handelen
Excellent juridisch denken
Duurzaam samenwerken 

Hierin zit onze kernvisie vervat: 

  • Onze expertise: excellent juridisch denken (de kwaliteit van onze ‘geweldige’ mensen: gemotiveerd, gepassioneerd, gedisciplineerd, verantwoordelijk, kritisch, loyaal…)
  • Uw zaak: maximaal oplossingsgericht handelen (op maat van de betrokken zaak/cliënt).
  • De combinatie “uw zaak” en “onze expertise”: duurzaam samenwerken (dit is onze ‘relationele gerichtheid’: we kiezen voor een lange-termijn samenwerking, met onze cliënten: zo leren we hen steeds beter kennen en kunnen we onze expertise maximaal oplossingsgericht inzetten; maar ook met onze medewerkers: zo groeit onze expertise op duurzame wijze en wordt de cliënt ook niet geconfronteerd met steeds wisselende mensen). “We work for people, not clients”, geeft uitdrukking aan de zorg die we besteden aan de duurzame relatie die we opbouwen met mensen.
  • “De zaak” van onze cliënten staat eerst. Onze cliënten komen op de eerste plaats: wij bieden hen een juridisch FORUM om hun zaak onder de gepaste aandacht te brengen. In het juridisch veld/FORUM zijn wij de megafoon van onze cliënten, waarbij we problemen herformuleren en hertalen naar juridische oplossingen.

Ook onze waarden houden hiermee verband. Relationele gerichtheid en duurzame samenwerking zijn onmogelijk zonder respect, loyauteit, verantwoordelijkheidszin, eerlijke en transparante communicatie, kortom een correct arbeidsethos.

In diezelfde geest werken we verder. Zo volgen we voor u de evoluties op en houden we u hierover geïnformeerd. Indien u op onze nieuwsbrief wenst te abonneren, dan kan dit via onze website: www.forumadvocaten.be.  

We hopen snel ook iets van u te horen.