10 juli 2019

Categorieën: Vennootschapsrecht

WARNING: Is uw overeenkomst (B2B) nietig?!

Screen uw overeenkomst en algemene voorwaarden op o.a. onrechtmatige bedingen!

Recent werd een nieuwe wet goedgekeurd dewelke een aantal regels invoert voor relaties tussen ondernemingen (B2B). Deze wet heeft een niet te onderschatten impact op handelsrelaties, dit op vlak van onrechtmatige contractuele bedingen, misbruik van economische afhankelijkheid en oneerlijke marktpraktijken.

 

Onrechtmatige bedingen

Reeds enige tijd is het een onderneming niet toegestaan om bedingen in een overeenkomst met een consument op te nemen dewelke een onevenwicht zouden veroorzaken in het nadeel van de consument. Dit verbod wordt thans door de wetgever doorgetrokken naar B2B-relaties, zodat de contractvrijheid tussen ondernemingen aanzienlijk wordt beperkt.

Vermeldt uw overeenkomst een beding dat een kennelijk onevenwicht creëert tussen de rechten en plichten van u en uw professionele contractspartij? Dan is dit een onrechtmatig beding en kan dit nietig worden verklaard. U loopt zelfs het risico dat de volledige overeenkomst nietig wordt verklaard!

De wet voorziet tevens in een zwarte en een grijze lijst met concrete onrechtmatige bedingen.

Bedingen vermeld op de zwarte lijst zijn hoe dan ook onrechtmatig:

 • Beding dat voorziet in een onherroepelijke verbintenis van de andere partij terwijl de uitvoering van de prestaties van de onderneming onderworpen is aan een voorwaarde waarvan de verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van haar wil;
 • Beding dat de onderneming het eenzijdige recht geeft om een of ander beding van de overeenkomst te interpreteren;
 • Beding dat voorziet dat in geval van betwisting, de andere partij afziet van elk middel van verhaal tegen de onderneming;
 • Op onweerlegbare wijze de kennisname of de aanvaarding van de andere partij vaststellen met bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

Bedingen op de grijze lijst worden vermoed onrechtmatig te zijn zolang het tegendeel niet wordt bewezen:

 • Beding dat de onderneming het recht verleent om zonder geldige reden de prijs, de kenmerken of de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen;
 • Beding dat voorziet in een stilzwijgende verlenging van de overeenkomst van bepaalde duur, zonder opgave van een redelijke opzegtermijn;
 • Beding dat het economische risico zonder tegenprestatie op een partij legt indien die normaliter op de andere onderneming of op een andere partij bij de overeenkomst rust;
 • Beding dat op ongepaste wijze de wettelijke rechten van een partij uitsluit of beperkt in geval van volledige of gedeelde wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de andere onderneming van een van haar contractuele verplichtingen;
 • Beding dat de partijen verbindt zonder opgave van een redelijke opzegtermijn;
 • Beding dat de onderneming ontslaat van haar aansprakelijkheid voor haar opzet, haar zware fout of voor die van haar aangestelden of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken;
 • Beding dat de bewijsmiddelen waarop de andere partij een beroep kan doen beperkt;
 • (concurrentie)beding dat een schadevergoeding oplegt dewelke kennelijk niet evenredig is met het nadeel dat door de onderneming kan worden geleden.

De contractuele vrijheid wordt met deze wet aangetast en een verregaande controle van de overeenkomsten gesloten tussen ondernemingen wordt toegestaan, daar waar dit vroeger enkel gold jegens consumenten. 

 

Misbruik van economische afhankelijkheid

Met de nieuwe wet wordt het ondernemingen tevens verboden om misbruik te maken van een positie van economische afhankelijkheid van een andere onderneming, waardoor de mededinging kan worden aangetast.

Zo kan er sprake zijn van misbruik indien een verkoop of aankoop wordt geweigerd of indien de productie of de afzet wordt beperkt. De Belgische Mededingingsautoriteit kan dergelijk misbruik sanctioneren met hoge geldboetes (afhankelijk van de omzet van de onderneming).

 

Misleidende en agressieve marktpraktijken

Jegens consumenten bestond er reeds regelgeving aangaande oneerlijke marktpraktijken. Ook dit wordt thans doorgetrokken jegens ondernemingen, zodat er met de nieuwe wet regels worden opgelegd voor misleidende en agressieve marktpraktijken.

Het is dan ook niet onbelangrijk dat u uw overeenkomsten en algemene voorwaarden laat screenen!

Voor meer informatie kan u ons uiteraard steeds contacteren.