6 mei 2019

Categorieën: Gemene muur, Vastgoedrecht

Wij stellen u voor: de Commissie Scheimuren van de provincie Antwerpen

De regelgeving en de rechtspraak inzake scheimuren is eerder beknopt en niet altijd eenduidig, hetgeen in de praktijk vaak voor onduidelijkheid en discussies zorgt.

Forum Advocaten verleent adviezen en bijstand in gerechtelijke procedures met betrekking tot scheimuren. In dat kader bereiden we in bepaalde gevallen voor onze cliÎnten ook een adviesvraag voor die we richten aan de commissie scheimuren van de provincie Antwerpen.

Hierna informeren we u over de werking van deze commissie.

De commissie scheimuren werd opgericht op 1 januari 2001 door de architectenverenigingen AMO, Architektenunie Antwerpen & Kempen, de Confederatie Bouw Antwerpen & Kempen en de Koninklijke Maatschappij van Landmeters der Provincie Antwerpen.

De commissie brengt borderellen van eenheidsprijzen voor de overname van scheimuren uit, formuleert algemene richtlijnen inzake scheimuren en verleent adviezen met betrekking tot de overname van scheimuren.

Vooreerst brengt de commissie borderellen van eenheidsprijzen uit voor de overname van scheimuren. Om de zes maanden wordt het borderel van eenheidsprijzen door de commissie geÎvalueerd. Ieder jaar op 1 januari en 1 juli wordt een nieuw borderel gepubliceerd dat de eenheidsprijzen bevat voor de volgende zes maanden.

Daarnaast formuleert de commissie algemene richtlijnen inzake scheimuren, richtlijnen met betrekking tot de interpretatie van stedenbouwkundige voorschriften inzake scheimuren in verkavelingsvergunningen en richtlijnen omtrent de te hanteren werkwijze voor de overname van scheimuren.

De commissie verleent ten slotte ook schriftelijke en gemotiveerde adviezen met betrekking tot de overname van scheimuren gerelateerd aan eigendommen binnen de provincie Antwerpen.† Eenieder die een dergelijk advies wenst kan de commissie daar om verzoeken per post of per e-mail. Voorafgaand aan de verstrekking van het advies dient een administratieve vergoeding te worden betaald. Deze vergoeding bedraagt 40,00 euro voor particulieren en 25,00 euro voor aannemers, landmeters of architecten die respectievelijk zijn aangesloten bij de Vlaamse Confederatie Bouw of ingeschreven zijn op het tableau van de federale raad van landmeters-experten of op de tabellen van de Orde van Architecten. Het advies van de commissie is niet bindend, maar wel gezaghebbend en kan aangewend worden bij onderhandelingen of ter staving van bepaalde argumenten in een eventuele gerechtelijke procedure.

Forum Advocaten staat u graag bij om de adviesaanvraag correct te formuleren, om de eventuele onderhandelingen te voeren of, indien het niet anders kan, om de gerechtelijke procedure te voeren.

Indien u nog vragen heeft inzake scheimuren, aarzel dan niet om ons te contacteren. Forum Advocaten is graag bereid u verder te informeren.

Voor meer informatie over de commissie scheimuren van de provincie Antwerpen kan u uiteraard ook steeds terecht op de website www.scheimuurcommissie.be.