12 maart 2019

Digitaal contracteren en de elektronische handtekening

De maatschappij evolueert steeds meer naar een papierloze en digitale maatschappij. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor het sluiten van overeenkomsten dewelke steeds meer door middel van de elektronische handtekening worden ondertekend. Maar wat is nu die elektronische handtekening en wat met betrekking tot de geldigheid en bewijswaarde van zulke elektronische handtekening?

Begrip

De wet van 21 juli 2016 regelt het gebruik van de elektronische handtekening en behelst de uitvoering van en een aanvulling op de eIDAS-Verordening (Vo. 910/2014) van 23 juli 2014.

De elektronische handtekening wordt zeer ruim gedefinieerd als ìgegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen.î

Indien aan bepaalde bijkomende vereisten voldaan is, kan een elektronische handtekening geavanceerd dan wel gekwalificeerd zijn. Deze bijkomende vereiste garanderen dat de geavanceerde elektronische handtekening aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend. De gekwalificeerde elektronische handtekening is een door een veilig middel aangemaakte geavanceerde elektronische handtekening dewelke gebaseerd is op een elektronisch certificaat afgegeven door een certificaatdienstverlener (bv. middels de Belgische eID-kaart).

(Rechts)geldigheid

De elektronische handtekening is rechtsgeldig. De rechtsgevolgen en de toelaatbaarheid ervan mogen in een gerechtelijke procedure niet ontkend worden louter omwille van het feit dat de handtekening elektronisch is, ook al voldoet zij niet aan de vereisten van de geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekening. Voor de gekwalificeerde elektronische handtekening geldt in ieder geval een vermoeden van conformiteit.

Indien de geldigheid van een (geavanceerde) elektronische handtekening betwist wordt, is het aan diegene die gebruik maakt van de (geavanceerde) elektronische handtekening om de geldigheid ervan te bewijzen. Gelet op het vermoeden van conformiteit van de gekwalificeerde elektronische handtekening, zal het aan diegene die de geldigheid van dergelijke gekwalificeerde elektronische handtekening betwist, zijn om de ongeldigheid te bewijzen.

Bewijs bestaan overeenkomst

Ten aanzien van niet-consumenten/handelaars geldt de vrije bewijslevering en mag het bewijs van het bestaan van een overeenkomst door middel van alle middelen van recht geleverd worden en derhalve zowel door middel van de gewone, geavanceerde als de gekwalificeerde elektronische handtekening.

Ten aanzien van consumenten geldt dezelfde regel indien het gaat om overeenkomsten waarvan het bedrag lager ligt dan 375,00 euro. Ligt het bedrag van de overeenkomst hoger dan 375,00 euro, dan dient het bestaan van de overeenkomst bewezen te worden door middel van onderhandse akte. Enkel de gekwalificeerde elektronische handtekening wordt gelijkgesteld met een onderhandse akte. De (geavanceerde) elektronische handtekening is derhalve niet voldoende.