11 maart 2019

Soepelere herzieningsmogelijkheid voor (verouderde) APA’s, BPA’s en gemeentelijke RUP’s in werking getreden

Vanaf 7 maart 2019 kunnen gemeenten gebruik maken van de soepelere herzieningsmogelijkheid voor verouderde APA’s, BPA’s en gemeentelijke RUP’s, zoals vervat in artikel 7.4.4/1 VCRO.

Dit artikel, dat met de zgn. Codextrein d.d. 8 december 2017 werd ingevoegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, is ÈÈn van de recente initiatieven om het zgn. ‘ruimtelijk rendement’ te verhogen.

Het was echter wachten op de publicatie van het bijhorende uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering alvorens daadwerkelijk gebruik kon worden gemaakt van het nieuwe artikel 7.4.4/1 VCRO.

Artikel 5 van dit uitvoeringbesluit van 11 januari 2019 bepaalt dat artikel 101 Codextrein – en bij uitbreiding dus ook artikel 7.4.4/1 VCRO – op dezelfde dag als het besluit zelf, nl. op †7 maart 2019, in werking treedt.

Het besluit van 11 januari 2019 regelt niet alleen de inwerkingtreding van artikel 101 Codextrein/artikel 7.4.4/1 VCRO, doch benoemt eveneens de adviesinstanties en bepaalt de minimale organisatorische en procedurele vereisten bij het openbaar onderzoek, zoals vermeld in artikel 7.4.4/1 VCRO.

Met artikel 7.4.4/1 VCRO kunnen gemeenten thans – na het inwinnen van advies en het doorlopen van een openbaar onderzoek – de (verouderde) stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg aanpassen en/of opheffen – dit zonder aanname van een nieuw RUP – voor zover deze voorschriften betrekking hebben op:

  • De perceelsafmetingen
  • De afmetingen en inplantingen van constructies
  • De dakvorm en de gebruikte materialen
  • De maximaal mogelijke vloerterreinindex
  • Het aantal bouwlagen
  • De voortuinstroken en tuinzones
  • Het aantal toegelaten woongelegenheden of bedrijfseenheden per kavel
  • De toegelaten functies in de bebouwbare zones of van bebouwde onroerende goederen
  • De parkeergelegenheden

Ook de stedenbouwkundige voorschriften van gemeentelijke RUP’s kunnen met toepassing van hetzelfde artikel aangepast worden, met uitzondering van de voorschriften die betrekking hebben op de toegelaten functies.

Het valt af te wachten of de lokale besturen deze mogelijkheid zullen aangrijpen en hiermee daadwerkelijk een hoger ruimtelijk rendement zullen kunnen creÎren.